PII "Riekstiņš" aicina pieteikties uz speciālā pedagoga amatu

.

pii riekstins 9068Pirmskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" aicina pieteikties uz speciālā pedagoga amatu. Pieteikšanās līdz 2020. gada 10. janvārim.
 
Pienākumi:
Speciālais pedagogs strādā:
- atbilstoši speciālās izglītības programmai un mācību jomu programmām;
- ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības;
- ievērojot katra izglītojamā intereses un spējas.
Speciālais pedagogs izstrādā savu darba plānu, tā formu un struktūru saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju vai vadītājas vietniecei izglītības jomā.
Speciālā pedagoga pienākumi:
- īstenot speciālās izglītības programmu, padziļinātu izpēti, korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar skolotājiem, psihologu, logopēdu, medicīniskajiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem;
- ievērot izglītības iestādes normatīvo aktu prasības;
- plānot mācību un audzināšanas darbu (tematisko plānu izstrāde; individuālo mācību plānu veidošana; uzskates un izdales materiālu, palīglīdzekļu gatavošana; darba pašanalīze un izglītojamo apgūto zināšanu un prasmju raksturojuma un novērtējuma izveide);
- veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;
- rūpēties par izglītojamo drošību un veselību;
- analizēt mācību un audzināšanas darbu; piedalīties vecāku sapulcēs, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs;
- palīdzēt izglītojamiem (mācīšanās prasmju apgūšana; pašapkalpošanās iemaņu veidošana; iejusties grupas vidē un orientēties pirmsskolas ēkā; saskarsmes prasmju attīstīšana, praktiska sagatavošana dzīvei un darbam sabiedrībā).
 
Prasības pretendentei/am:
- izglītība – augstākā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Mēs piedāvājam:
- 0,3 darba slodzi;
- atlīdzību EUR 252,00 un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi vai personīgi iesniegt iestādes vadītājai Inai Melkinai Nākotnes ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā līdz 2020. gada 10. janvārim. Tālrunis uzziņām: 20218486.
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet