Drukāt

Paziņojums par publisko apspriešanu izglītības iestāžu kompleksa un pamatskolas sporta kompleksa būvniecības iecerēm

.

Izglitibas kvartals2. oktobrī Carnikavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu divām būvniecības iecerēm. 
"Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība: Pamatskolas pārbūve, Mūzikas un mākslas skola un bibliotēka" un "Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība: Pamatskolas sporta komplekss".
 
Būvobjekts atrodas Carnikavas pamatskolas un stadiona teritorijā, adresēs: Smilšu iela 2C, Smilšu iela 2D, Jūras ielā 4C, Jūras iela 6B, Nākotnes ielā 1 un Jūras ielā 4, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163.
 
Pamatskolas, Mūzikas un mākslas skolas un bibliotēkas būvniecības iecere zemes gabalos 8052 004 0239; Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; 8052 004 0604; Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 tiek paredzēts:
- nojaukt esošo Mūzikas un mākslas skolas ēku (CC 1263 0101) 229m2 ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0239 001;
- nojaukt esošo katlu māju 16m2;
- pārbūvēt esošo pamatskolu (CC 1263 0101) ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0604 001 par skolas ēku, paredzot:
- jaunu skolas korpusa izbūvi;
- jaunu Mūzikas un mākslas skolas un bibliotēkas korpusa izbūvi nojauktās Mūzikas un mākslas skolas ēkas (CC 1263 0101) 229m2 ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0239 001 vietā;
- esošās skolas trīs stāvu korpusa pārbūvi;
- esošās skolas trīs stāvu sporta korpusa pārbūvi;
- skolas būvniecību veikt divās kārtās, nodrošinot skolas darbības nepārtrauktību.
 
Pamatskolas sporta kompleksa būvniecības iecere zemes gabalos: 8052 004 1120 Jūras iela 6B, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; 8052 004 0393 Jūras iela 4C, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; 8052 004 0811 Smilšu iela 2D, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; 8052 004 0421 Smilšu iela 2C, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 tiek paredzēts:
- saglabāt esošo futbola laukumu (68 x 105 m);
- izvietot gumijotu skrejceļu ar vieglatlētikas sektoriem (CC 2412) 7288m2 ap esošo futbola laukumu;
- izbūvēt asfaltētu 4.5m platu celiņu (CC 2411 0101) ~500m garumā pa projektējamās teritorijas perimetru;
- novietot mobilas tribīnes (CC 2412 0101) esošā futbola laukuma tiešā tuvumā starp plānoto asfaltēto celiņu un gumijoto skrejceļu;
- novietot ģērbtuves (CC 1265), rūpnieciski izgatavotu ģērbtuvju kompleksu paredzēts no piecām moduļtipa ģērbtuvēm: četras spēlētājiem un viena tiesnešiem, ar pievienotiem inženiertīkliem: ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju un elektrotīklu.
- novietot noliktavas (CC 1265), rūpnieciski izgatavotu noliktavu komplekss paredzēts no divām moduļtipa noliktavām.
- izveidot velosipēdu novietnes ar veloturētājiem pie ieejas no Jūras ielas un aiz ģērbtuvēm, noliktavu tuvumā.
- izveidot dzeramā ūdens ņemšanas vietu.
- ierīkot āra mazgātuvi velosipēdiem.
- novietot sezonālās dušas kabīnes un ģērbtuves.
- īslaicīgi novietot izbraukumu tirdzniecības vietas un apmeklētāju tualetes.
- izbūvēt nepieciešamās inženierkomunikācijas (elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, vājstrāvu sistēmas un lietus ūdens kanalizācija).
 
Būvniecības ierosinātājs: Carnikavas novada dome, reģ. Nr. 90000028989, adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, atbildīgās personas kontakttālrunis +37129475130.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, atbildīgās personas kontakttālrunis +37129294531 un SIA "Baltex Group" reģ. Nr. 40103274353, Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004.
 
Publiskā apspriešana notiek no 02.10.2017. līdz 30.10.2017.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 19.10.2017. plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (Nākotnes ielā 1, Carnikavā).
 
Informatīvie materiāli apskatāmi, aptaujas lapas un atsauksmes iesniedzamas Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) līdz 30.10.2017. Darba laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00 – 17.30, otrdien un trešdien no 8.00 – 16.30, piektdien no 8.00 – 14.30.
 
Elektroniski APTAUJAS LAPAS var lejupielādēt:
par būvobjektu "Pamatskolas pārbūve, Mūzikas un mākslas skola un bibliotēka" ŠEIT.
par būvobjektu "Pamatskolas sporta komplekss" ŠEIT.
 
Būvvalde
 
PAMATSKOLAS SPORTA KOMPLEKSA OBJEKTU PLĀNI
Skaidrojošs apraksts
Ģenerālais plāns                               GP-01
Komandu ģērbtuves moduļtipa ēka    AR-01
Tiesnešu ģērbtuves moduļtipa ēka     AR-02

PAMATSKOLAS, MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS UN BIBLIOTĒKAS PLĀNI
Skaidrojošs apraksts
Ģenerālplāns                                    GP 101
1. stāva plāns                                   AR 101
2. stāva plāns                                   AR 102
3. stāva plāns                                   AR 103
Bēniņu plāns                                    AR 104
Fasādes asis                                    1-6 un F'-A'
Fasādes asis                                    12-1' un A-F
Griezumi                                           A-A un D-D
Griezumi                                           B-B un B'-B'
Griezumi                                           C-C un C'-C'
Ģenerālplāns ar dalījumu kārtās          DOP-01
Būvdarbu ģenerālplāns 1. kārta           DOP-02
Būvdarbu ģenerālplāns 2. kārta           DOP-03
Ēkas projekta energoefektivitātes novērtējums
Tehniskā specifikācija
Share on Facebook Tweet