Drukāt

Noslēgusies sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

.

Noslēgusies sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumu un pēc iesniegtajiem priekšlikumiem un komentāriem, ir veikti nelieli precizējumi.

Paredzētās darbības nosaukums: Darbības plūdu riska novēršanai Carnikavas novadā

Paredzētās darbības īstenošanas vieta: Carnikavas novads, Carnikavas, Gaujas un Siguļu ciema teritorija

Pieņemšanas datums par novērtējuma nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru pieņemts 2011. gada 10. oktobrī. Nosacījumi novērtējuma veikšanai izsniegti 2011. gada 11. novembrī.

Sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas un iesniegšanas datums birojā: novērtējuma ziņojums „Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra"" sagatavots 2012. gada decembrī un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2013. gada 8. februārī (precizēts novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411.

Ierosinātājs: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163; tālrunis 67993814, fakss: 67992326, elektroniskā adrese , interneta mājas lapas adrese www.carnikava.lv.

Dokumenti:
Pielikumi
Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku "Piejūra" novērtējuma ziņojums


Share on Facebook Tweet