Drukāt

Informācija par izsoli nomas objektam Carnikavas parkā

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 06.05.2015. lēmumu (protokols Nr. 9, 3.§) iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
Drukāt

Izsolei nodod nomas objektu Carnikavas parkā vasaras kafejnīcas darbībai

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 28.04.2014. lēmumu (protokols Nr. 10, 7.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai" iznomāšanai ir nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.