Drukāt

Detālplānojuma projekts “Dzirnupes iela 3E” zemes vienībai nodots publiskai apspriešanai

.

Ar Carnikavas novada domes 14.09.2016. lēmumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Carnikavas novada Gaujas ciema nekustamā īpašuma "Dzirnupes iela 3E" (kadastra Nr. 80520020132) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80520020701 detālplānojuma projekts.
 
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 10. – 30. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 24. oktobrī plkst. 16.00 Carnikavas novada domes Būvvaldes telpās (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Carnikavas novada domē, pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Carnikavas novada pašvaldības Būvvaldē: pirmdienās no 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30, ceturtdienās no 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30. Kontaktinformācija: SIA "Reģionālie projekti" projektu vadītājs Tālis Skuja, tālr. 67320809, e-pasts: .
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 30. oktobrim iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Carnikavas novada domei (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163).
 
Z.Varts
Share on Facebook Tweet