Drukāt

Apstiprināta nekustamā īpašuma "Gobas" detālplānojuma galīgā redakcija

Carnikavas novada dome ar 14.09.2016. sēdes lēmumu (Prot.Nr.19 13.§.) ir apstiprinājusi detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam "Gobas" (kadastra Nr.8052 003 0424).
Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams iepazīties Carnikavas novada Būvvaldē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās, kā arī šeit:
Share on Facebook Tweet