DI projektā atbalstu jau sniedz četriem bērniem

.

Domes eka 2016 800Jau vēstījām, ka Carnikavas novads ir viena no 115 pašvaldībām, kas kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un Labklājības ministriju īsteno deinstitucionalizācijas (DI) projektu, ko plānots noslēgt 2023. gadā. 

 
Projekta mērķis ir ar Eiropas Savienības fondu finanšu atbalstu pašvaldībās radīt pakalpojuma klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Projekta ietvaros dienas centra funkciju novadā sāks īstenot 2021. gadā jau esošā alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās, paredzot tā ierīkošanai 7000 eiro. Bet jau tagad Carnikavas novada domes sociālais dienests nodrošina pakalpojumus četriem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, par projekta līdzekļiem iepērkot pakalpojumus: divi bērni saņem sociālās aprūpes pakalpojumu, viens – dienas centra pakalpojumu un viens – fizioterapeita pakalpojumu. Kopā projekta ietvaros izvērtēti septiņi bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no kuriem trīs mainījuši dzīvesvietu uz citiem novadiem.

Projekta ietvaros teritorijā līdzās Garajai ielai 20 līdz 2021. gada jūlijam tiks uzbūvētas divas ēkas, katrā pa sešiem dzīvokļiem, kuros tiks nodrošinātas 16 vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem (četros dzīvokļos dzīvos pa divām personām). Pašlaik ir noslēdzies iepirkums un noslēgts līgums par grupu dzīvokļu ēku būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību. Būvniecības darbus veiks SIA “Marels Būve”.

Projektam 2016. gadā Carnikavas novada sociālajā dienestā pieteicās 13 pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Neatkarīgi speciālisti intervēja un izvērtēja personu vajadzības pēc pakalpojumiem. Šo individuālo sarunu rezultātā speciālisti pašvaldībai sniedza atzinumu, ka grupu dzīvoklis nepieciešams sešām personām, speciālizētas darbnīcas – piecām personām, dienas centrs – sešām personām, un gandrīz visiem nepieciešamas individuālās konsultācijas ar sociālo darbinieku, dažiem – psihologa konsultācijas.

Kopumā šim mērķim Carnikavas novadā paredzētais finansējums ir 936 719,39 eiro (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda un pašvaldības finansējums, kā arī valsts dotācija).

ES 2020 ERAF

Share on Facebook Tweet