Drukāt

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2019. gadam

.

Carnikava no lidojuma 800Carnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai (lēmumu sk. ŠEIT):
 
1. Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”, kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek radītas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības ar finansējumu no pašvaldības līdz 7500 eiro:
a) administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts), it īpaši atpūtas vietu ierīkošana pie publiskajiem ūdeņiem;
b) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punkts);
c) saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts), it īpaši tūrisma jomā.
 
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
2. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”, kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek organizētas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c. ar finansējumu no pašvaldības līdz 2250 eiro:
a) iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punkts);
b) kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts), it īpaši zvejniecības tradīciju kā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
c) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punkts).
 
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• iekārtu, aprīkojuma vai telpu īre;
• samaksa par pakalpojumu sniegšanu, konsultācijām (piemēram, lektoru un ekspertu izmaksas);
• kancelejas preču un inventāra iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
Konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, administratīvās izmaksas, peļņa, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kurus privātpersona var izmantot turpmākajā savās darbībā, vai gūt no tiem ienākumus, un citas konkursa nolikuma 14.punktā minētās neattiecināmās izmaksas.
 
Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.
Finansējums vienai privātpersonai viena deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, kas ietver infrastruktūras izveidi, nevar pārsniegt 1200 eiro, bet pārējos gadījumos – 750 eiro.
 
Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai, izņemot tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt trīs pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.
 
Finansējuma piešķiršanu reglamentē Carnikavas novada domes 2014. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr.SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”.
 
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami laikā no 2019. gada 7. februāra līdz 11. martam.
 
Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas un pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. oktobrim.
 
Konkursa komisija 2019. gada 26. februārī (no plkst. 13.00 līdz 16.00) organizē konsultāciju privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu. Konsultācija notiks Carnikavas novada domes telpās – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās).
 
Konkursa nolikumu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt drukātā veidā Carnikavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, uzreiz pēc konkursa izsludināšanas.
 
Konkursa koordinatori un kontaktpersonas jautājumiem un saziņai: Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa: tālrunis 67992362, e-pasta adrese .
Share on Facebook Tweet