Drukāt

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2018. gadam

.

Carnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai (sk. 26.§ ŠEIT):

1. Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”, kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek radītas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības (ar finansējumu no pašvaldības līdz 6000 eiro:

a) administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts), it īpaši atpūtas vietu ierīkošana pie publiskajiem ūdeņiem;
b) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts);
c) saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts), it īpaši tūrisma jomā.
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14.punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.

2. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”, kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek organizētas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c. (ar finansējumu no pašvaldības līdz 3750 eiro:

a) iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts);
b) kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts), atbilstoši Latvijas valsts simtgades tematikai un sekmējot zvejniecības tradīciju, kā kultūrvēsturiskā mantojuma, saglabāšanu;
c) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts), it īpaši organizējot fiziskas un intelektuālas aktivitātes, t.sk., spēles, kas saistītas ar dažādu objektu meklēšanu apvidū, novada teritorijas izzināšanu u.tml.;
d) veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• iekārtu, aprīkojuma vai telpu īre;
• samaksa par pakalpojumu sniegšanu, konsultācijām (piemēram, lektoru un ekspertu izmaksas);
• kancelejas preču un inventāra iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14.punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.

Konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, administratīvās izmaksas, peļņa, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kurus privātpersona var izmantot turpmākajā savās darbībā, vai gūt no tiem ienākumus, un citas konkursa nolikuma 14.punktā minētās neattiecināmās izmaksas.

Konkursa mērķi ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.
Finansējums vienai privātpersonai viena deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, kas ietver infrastruktūras izveidi, nevar pārsniegt 1200 eiro, bet pārējos gadījumos - 750 eiro.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai, izņemot tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt trīs pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami laikā no 2018.gada 9.janvāra līdz 8.februārim.

Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas un pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Konkursa komisija 2018.gada 1.februārī (no plkst. 13.00 līdz 16.00) organizē konsultāciju privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu. Konsultācija notiks Carnikavas novada domes telpās – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis” telpās).

Konkursa nolikumu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemams drukātā veidā Carnikavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, uzreiz pēc konkursa izsludināšanas.

Konkursa koordinatori un kontaktpersonas jautājumiem un saziņai: Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa - tālrunis 67992362, e-pasts: un .

Share on Facebook Tweet