Drukāt

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2017. gadam

.

Dzivo zali logo 300Carnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai:
 
1. Rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra", kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek radītas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības (ar finansējumu no pašvaldības līdz EUR 6000):
a) administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts);
b) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts);
c) saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 10. punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
- inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
- citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
2. Rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes", kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek organizētas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi u.c. (ar finansējumu no pašvaldības līdz EUR 3750):
a) iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
b) kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punkts), atbilstoši Latvijas valsts simtgades tematikai;
c) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts);
d) veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
- iekārtu, aprīkojuma vai telpu īre;
- samaksa par pakalpojumu sniegšanu, konsultācijām (piemēram, lektoru un ekspertu izmaksas);
- kancelejas preču un inventāra iegāde;
- citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
Konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, administratīvās izmaksas, peļņa, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, ko privātpersona var izmantot savā turpmākajā darbībā vai gūt no tiem ienākumus, kā arī citas konkursa nolikuma 14. punktā minētās neattiecināmās izmaksas.
 
Konkursa mērķi ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.
 
Finansējums vienai privātpersonai viena deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, kas ietver infrastruktūras izveidi, nevar pārsniegt EUR 1200, bet pārējos gadījumos – EUR 750.
 
Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai, izņemot tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām un var iesniegt trīs pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.
 
Finansējuma piešķiršanu reglamentē Carnikavas novada domes 2014. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. SN/2014/23 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai".
 
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 2017. gada 31. martam. Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas un pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. oktobrim.
 
Konkursa komisija 7. martā (no plkst. 13.00 – 14.30) un 28. martā (no plkst. 13.00 – 16.00) organizē konsultācijas privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu, kas notiks Carnikavas novada domes alternatīvās aprūpes centrā „Pīlādzis" (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Konkursa nolikums pieejams elektroniski vai saņemams drukātā veidā Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
 
Konkursa koordinatori un kontaktpersonas jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļa, tālr. 67992362, e-pasts: un .
 
D.Čūriška
Share on Facebook Tweet