Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajiem īpašumiem “Dzirnakmeņi” un “Lamsdegumi”

.

detalplanojums dzirnakmeniAr Carnikavas novada domes 18.09.2019 lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem "Dzirnakmeņi" un "Lamsdegumi” nodošanu publiskajai apspriešanai atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 13, 23.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.11.2019 līdz 06.12.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.12.2019 plkst. 16.00 brīvā laika pavadīšanas centrā "Pīlādzis" Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Carnikavas novada domes būvvaldē Stacijas ielā 5, Carnikava, Carnikavas novads. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties te:
1. Sadalījuma plāns
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
3. Paskaidrojuma raksts

Papildus informācijai kontaktpersona – teritorijas plānotājs Zintis Varts, epasta adrese: , tālr. 20237346.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi . Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Carnikavas novada domes būvvaldei pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.00 un 12.30–17.30.
Share on Facebook Tweet