Drukāt

Dabas parkā “Piejūra” norit biotopu aizsardzības un antropogēnās noslodzes samazināšanas pasākumi

.

Smilgas lietusLai saudzētu dabas parka “Piejūra” vērtības, Carnikavas un Rīgas administratīvajās teritorijās tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) finansēts programmas LIFE CoHaBit projekts “LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra””, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes. Dabas parks “Piejūra” atrodas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.

Projekta ietvaros tiks atjaunots dabas aizsardzības plāns un īstenoti praktiski piejūras kāpu, mežu un zālāju biotopu apsaimniekošanas pasākumi, mazinot antropogēno jeb cilvēka radīto noslodzi dabas parkā. Paralēli tam, tiks plānota infrastruktūra.
 
Carnikavas novadā pašlaik paralēli noris divi projekti – “Atpūtas taka Dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā”, kuras viens no mērķiem ir sakārtot infrastruktūru, lai cilvēku plūsmas virzītos pa takām un mazāk virzītos pa dabas parka teritoriju, un jau pieminētais LIFE CoHaBit projekts, kura mērķis ir biotopu aizsardzība un atjaunošana.
 
Rīgā papildus LIFE CoHaBit projektam tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Dabas parkā „Piejūra”” (Natura 2000 vieta), kura rezultātā parks iegūs meža takas, aprīkotus stāvlaukumus un atpūtas laukumu pludmales zonā. Abu projektu ietvaros parkā tiks uzstādīti arī vairāki desmiti robežzīmes un barjeras, informācijas stendi, velonovietnes un tualetes.
 
Rīgā, Daugavgrīvas teritorijā jau noslēgušies pirmie praktiskie biotopu apsaimniekošanas darbi. Jau agrā pavasarī tika uzsākta cīņa ar invazīvajiem svešzemju augiem un krūmiem, kas nomācoši ņēmuši virsroku daudzās vietās parka teritorijā, tādējādi izmainot vidi, kurā mīt piekrastei raksturīgās, saudzējamās sugas. Plānots, ka Carnikavas teritorijā praktiskie biotopu apsaimniekošanas darbi uzsāksies 2018. gada nogalē un tiks īstenoti atbilstoši ekspertu atzinumiem.
 
Visi veicamie darbi saskaņoti Valsts vides dienestā un Dabas aizsardzības pārvaldē, tie norit ekspertu uzraudzībā un to monitoringu veic Dabas aizsardzības pārvalde.
 
Dabas aizsardzība apdzīvotās un atpūtas vietās jutīga tēma, tāpēc regulāri tiek organizēti tādi pasākumi kā talkas un izziņas pārgājieni, kuru mērķis ir informēt sabiedrību un veicināt tās līdzdalību. Papildus veiktajiem praktiskajiem darbiem, projekta ietvaros liela uzmanība vērsta uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Tiek īstenotas papildus aktivitātes, kurās eksperti interesentiem sniedz informāciju par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
 
Tāpat projekta ietvaros paredzēts izstrādāt dabas parka dabas aizsardzības plānu, sagatavot jaunu apmeklētāju plūsmas vadības plānu visai parka teritorijai, ierobežot invazīvo svešzemju augu izplatību un izvērtēt cilvēku radīto ietekmi uz dabas vērtībām. Carnikavas pašvaldība dabas aizsardzības plānā iekļauj novada atpūtas intereses – takas uz jūru, WC, auto stāvlaukumus. Aktīvs darbs norit arī apsekojot piekrastes kāpu, mežu un piekrastes zālāju biotopus – pļavas un lagūnas –, lai nepieciešamības gadījumā veiktu biotopu atjaunošanas pasākumus, kas notiek vietās, kur ir intensīva krasta noskalošanās vai lielākā antropogēnā slodze. Tāda, piemēram, ir Garciemā pie Eimuru kanāla, kur krastu grauž periodiskās lielās vētras un kāpas negatīvi ietekmē lielā antropogēnā slodze. Arī Rīgas pašvaldības aizsardzības plānā iekļauj visu infrastruktūras sakārtošanu.
 
Kāpu stiprināšanas darbi tiks veikti ar t.s. “zaļajiem” risinājumiem – kāpu graudzāļu stādīšana, zaru pārklājumu un nedzīvu zaru pinumu sētiņu izveidošana. Darbi tiek veikti, lai veicinātu smilšu uzkrāšanos un samazinātu kāpu nobradāšanu. Pēc darbu veikšanas, eksperti monitorēs preterozijas risinājumus, divas reizes gadā mērot uzkrāto smilšu akumulācijas efektivitāti. Tiks uzstādītas informatīvas zīmes, kuras informēs pludmales apmeklētājus par veiktajiem darbiem un to nozīmi piekrastes biotopu aizsardzībā. Līdzīgi preterozijas pasākumi ir jau veikti Saulkrastos pie Inčupes, kur var novērot sekmīgu smilšu uzkrāšanos un kāpu augāja atjaunošanos. Šī gada 15. septembrī Carnikavā norisinājās talka, kuras ietvaros tika veikta biotopu atjaunošana, zaru klājumu izvietošana, kā arī niedru žodziņu veidošana – Latvijā šī metode tika izmantota pirmo reizi. Paveiktos darbus var vērtēt kā daļēji izdevušos, jo, lai gan tika iegūta vērtīga pieredze šīs metodes izmantošanā Latvijā, ir skaidrs, ka niedres ir efektīvāk jānostiprina, lai vējš tās nesagāztu.
 
Lai veiksmīgi sadarbotos ar sabiedrību, projekta ietvaros izveidota tā oficiālā mājaslapa www.dabasparkspiejura.lv un drīzumā gaidāma arī mobilā aplikācija, kura sniegs iespēju interesentiem iziet dabas parkā izstrādātus maršrutus, ziņot par pamanītiem atkritumiem, piedalīties interaktīvā spēlē, lai iepazītu augus u.t.t.. Aktīvs darbs norit pie Informācijas un izglītības centra izveides, kas tiks izveidots Carnikavas novada teritorijā, ņemot vērā, ka novada pašvaldība ir vadošais projekta partneris. Centra mērķis ir veidot un apkopot informatīvos materiālus skolēniem vides izglītības apguvei, kā arī tūristiem. Tāpat tiks demonstrētas īsfilmas par projekta veicamajām aktivitātēm dabas parkā, lai sekotu līdzi tā norisei un attīstībai. Carnikavas novadā īsfilmas ilustrācijas vieta būs Garciems, Rīgā – Vakarbuļļos un Mangaļos.

Par projektu:
“LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra”” ir projekts, kura galvenais mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu Dabas parkā „Piejūra”, kas ir īpaši aizsargājamās teritorijas tīkla "Natura 2000" teritorija. Projekta laikā tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns un jaunas apmeklētāju plūsmas vadības plāns visai parka teritorijai, kā arī veikti pasākumi, lai pasargātu biotopus no antropogēnās ietekmes, kā arī ierobežotu invazīvo svešzemju sugu izplatību Dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās. Tāpat tiks veicināta 13 piekrastes biotopu veidu (no tiem septiņi ES prioritāri aizsargājamie) un vismaz divu augu sugu ilgtspējīga apsaimniekošana. Projekta laikā realizējamie biotopu apsaimniekošanas pasākumi vienlaikus uzlabos arī vairāku Putnu direktīvā iekļautu putnu sugu dzīvotnes.
 
Projekta īstenotājs: Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību „Baltijas krasti”
Projekta norises laiks: 01.09.2016. – 31.08.2020.
 
Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros, finansiāli to atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Vairāk par projektu:
Dabas parks "Piejūra" mājaslapā
Oficiālajā Facebook lapā
Oficiālajā Twitter lapā

00 biotopu talka logo life

Share on Facebook Tweet