Drukāt

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

pedagogi 500Projekta īstenošanas laiks: 26.01.2010. – 30.09.2012.
Projekta finansējums: 19 390 LVL, no kuriem 85% ir Eiropas Sociāla fonda finansējums, 15% - valsts budžeta finansējums.

Projekta iesniedzējs: Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības partneris – Carnikavas novada dome.

Projekta mērķis: paaugstināt pedagogu konkurētspēju, līdz ar to paaugstinot arī izglītības kvalitāti.

Pedagogi projektā varēja iesaistīties 3 aktivitātēs:
Nr. 1 - Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.
Nr. 2 - Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.
Nr. 3 - Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" aktivitātēs iesaistījās visu Carnikavas novada izglītības iestāžu pedagogi, atbalstu saņemot 140 reizes.

Projektā iesaistījās un saņēma atbalstu 11 Carnikavas pamatskolas pedagogi, 11 pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš" pedagogi un 13 Piejūras internātpamatskolas pedagogi. 12 pedagogi projektā iesaistījās  divas reizes. 3 pedagogi mācījās tālākizglītības kursos, apgūstot jaunas zināšanas, ko aktīvi izmanto savā profesionālajā darbībā ikdienā.

Liela uzmanība projektā tika veltīta pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanai. Darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ietvaros Carnikavas novadā 2.kvalitātes pakāpi ieguva 6 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi – 23 pedagogi, 4.kvalitātes pakāpi – 3 pedagogi.

Projekta darbības laikā pedagogi pilnveidoja  prasmi sistematizēt un analizēt savu uzkrāto pedagoģisko pieredzi, demonstrēt apgūtās zināšanas un prasmes mācību procesa vadīšanā, kā arī paši izvērtēt savu profesionālo darbību.

Carnikavas novada skolotāju, 4.pakāpes ieguvēju, atziņas, kas iegūtas, piedaloties projektā:
Velta Pētersone, latviešu valodas un literatūras skolotāja: "Savu kandidatūru mērķstipendijas ietvaros pieteicu, lai apzinātos un izvērtētu savu profesionālo kvalitāti. Strādājot par latviešu valodas skolotāju, esmu pārliecinājusies, ka nepieciešama nemitīga sevis pilnveidošana, meklējot, attīstot un pielietojot jaunas prasmes un iemaņas, metodes, kā motivēt audzēkņus mācību priekšmeta apguvē, apgūstot ne tikai standarta prasības, bet apzināties savu dzimto valodu kā latviskās identitātes stūrakmeni. Dalība šajā projektā deva iespēju sistematizēt un izvērtēt līdzšinējo pieredzi, kā arī paver ceļu jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem profesionālajā jomā."

Ineta Rītiņa,  mājturības, tehnoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja: "Strādājot Carnikavas pamatskolā, esmu pārliecinājusies, ka pedagogam nepārtraukti jāpilnveidojas - jāmeklē jaunas metodes kā motivēt skolēnus sava mācību priekšmeta apguvē, kā mācību procesu diferencēt pēc individuālajām spējām un kā veicināt  skolēnu ar augstu radošo spēju potenciālu pozitīvu izaugsmes dinamiku. Dalība šajā ESF projektā man radīja iespēju apkopot, sistematizēt un izvērtēt savu pieredzi un prasmes mācību procesa vadīšanā par pietiekami apjomīgu laika periodu - 4 mācību gadiem. Tas ļāva paraudzīties uz savu darbu no cita skatu punkta, saskatot gan pedagoģiskā darba veiksmīgās, gan vēl uzlabojamās jomas, tādējādi radot iespēju izvirzīt jaunus mērķus un virzīties uz to sasniegšanu."

Projekta koordinatore I.Briede

ESF visi logo   Izglitibas un zinatnes ministrija

Share on Facebook Tweet