Drukāt

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītība Carnikavas un Saulkrastu novados

Jauniesu integracija bildeProjekta īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2013.
Projekta finansējums: 110 771 LVL, kas pilnībā tiek finansēts no Eiropas Sociāla fonda.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada pašvaldība, bet sadarbības partneri ir Saulkrastu novada pašvaldība, Carnikavas speciālā internātpamatskola, Carnikavas pamatskola un biedrība „Cita Skola". Sporta pasākumu organizēšanā savu atbalstu sniedz Carnikavas sporta centrs, lekciju un ekskursiju organizēšanā - pašvaldības Sociālais dienests.

Projekta mērķis: jauniešu no sociālās atstumtības riska grupām un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija izglītībā un sabiedrībā. Projektu īstenošanas gaitā plānots nodrošināt praktisku mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsts ir paredzēts praktiskas ievirzes projektiem, kas ne tikai palīdz apzināties problēmas, ar kurām ikdienā nākas sadzīvot bērniem un jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, bet arī piedāvā tās risināt:
1. nodrošinot nepieciešamo pedagoģisko un atbalsta personālu, papildu mācību priekšmetos (t.sk., mācot valsts valodu);
2. sniedzot iespēju apgūt piemērotas pedagoģiskās korekcijas, arodizglītības (ar pedagoģisko korekciju), izlīdzinošās un profesionālās izglītības programmas, speciālās izglītības programmas, sociālās korekcijas programmas;
3. atbalstot pagarinātās dienas grupas un sociālās korekcijas klases izglītības iestādēs;
4. ieviešot skolotāja palīga amatu un palielinot atbalsta personāla - psihologu, sociālo pedagogu - lomu mācību un audzināšanas procesā un nodrošinot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanos izglītības sistēmā;
5. veicinot darba un sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot atbalsta pasākumus jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm.

Šī projekta realizācijas ietvaros plānots nodrošināt jauniešiem iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot un pilnveidojot dzīves prasmes, uzlabojot zināšanu līmeni, kā arī veicināt dalību dažādos kultūras un sporta pasākumos. Paralēli minētajām aktivitātēm visa projekta realizācijas laikā notiek esošo profesionālās izglītības programmu uzlabošana, pagarināto dienas grupu un jaunas speciālās izglītības programmas izveide, kā arī radīta iespēja bērniem un jauniešiem piedalīties vasaras nometnēs.

Plānotās aktivitātes ir muzeja, teātra un hokeja spēļu apmeklējumi, putnu būrīšu izgatavošana un zaļās sienas veidošana, augu audzēšana izmantojot inovatīvas metodes. Aprīlī tiks organizēts festivāls „Carnikavas ritmi", kā arī nodrošināta organizēta jauniešu dalība valsts svētku pasākumos. Tāpat ir plānota sporta nedēļa un talkas rīkošana, skolēnu dalība „Ēnu dienās", slēpošanas sacensības.
Projekta rezultātā sagaidāms, ka atbalstu būs saņēmuši 243 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamo.

  ESF visi logo

Saistītie raksti:
Ja bērniem dod iespēju būt sabiedrībā, integrācija notiek pati no sevis
Pagarinātās dienas grupu organizēšana attaisnojas
Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās tiks organizētas papildus pagarinātās dienas grupas
Carnikavas bērni nometnē īsteno krāsainus sapņus
Īpašs piedzīvojums un emocijas internātpamatskolas bērniem
Pagarinātās dienas grupas izmanto vairāk kā 80 bērnu
Atbalsts jauniešiem ar mācīšanās problēmām

Fotogalerija
Īpašs piedzīvojums un emocijas internātpamatskolas bērniem

 

Share on Facebook Tweet