Drukāt

Rudenī plānots pabeigt visu komunikāciju izbūvi uzņēmējdarbības attīstības projektā Mežgarciemā

Mezgarciems3005 0626 ERAFProjektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” kopš 2019. gada sākuma rit būvdarbi, un līdztekus pašvaldība rīko topošā uzņēmējdarbības un inovāciju parka zemesgabalu nomas tiesību izsoles. Patlaban ar vienu no zemesgabalu nomniekiem jau noslēgts līgums, un nākamā izsole notiks 12. augustā.

Top apgaismoti pievedceļi uz uzņēmējdarbības teritoriju un apgaismots gājēju celiņš no Garciema stacijas līdz Roņu ielai; līdztekus no jauna tiek izbūvētas visas nepieciešamās komunikācijas: ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, divas ūdens ņemšanas vietas, elektrības pieslēgums, vājstrāvu tīkls, dabasgāzes pieslēgums. Uzņēmējdarbības kompleksa iekšienē tiek izbūvēti ceļi un ietves, apgaismojums, stāvlaukums. Galarezultāts būs moderns uzņēmējdarbībai radīts komplekss, un projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs arī apkārtnes iedzīvotāji un Carnikavas novads.

Kopumā projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas 205 jaunas darba vietas un piesaistīti kopumā 10 miljoni investīciju. Visus būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2020. gada 5. maijam.

Apjomīgais būvprojekts sadalīts teju 20 mazākos projektos, kas tiek īstenoti vienlaikus, un katram ir savs realizācijas termiņš.

Attīstot ceļu infrastruktūru, ir demontēts vecais segums un, sākot no ceļa pamatnes konstrukcijām, viss tiek ieklāts no jauna. Ceļu konstrukciju izbūve tiek veikta paralēli inženierkomunikāciju izbūvei un kabeļu guldīšanai. Pievedceļa sākumposmā pēc padziļinātas izpētes konstatēts, ka purvainajā apvidū nepieciešami papildu pamatnes stiprināšanas darbi, lai ceļam nodrošinātu nepieciešamo nestspēju.

Ir atmežota gājēju celiņa trase, zem un pie Mežgarciema pievedceļa un kompleksa iekšienes ceļiem tiek guldīti nepieciešamie kabeļi un veikta pamatkārtu izbūve. Projekta ietvaros tiks izbūvētas arī nobrauktuves uz visiem piegulošajiem īpašumiem un caurtekas.

Dabasgāzes piegādes tīkls tiek izbūvēts sadarbībā gāzes piegādātāju “GASO”. Gāzes vads stiepsies pa Mežgarciema ielu uz Garupi, un, iespējams, arī Garupes iedzīvotājiem nākotnē būs pieejama dabasgāze. Iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas Mežgarciema ielas malā varēs savam īpašumam izbūvēt dabasgāzes pieslēgumu, tāpat šīm mājām tiks nodrošināta iespēja pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai.

Sadarbībā ar a/s “Sadales tīkls” notiek elektrības kabeļa guldīšana cauri mežam līdz elektrotīklu apakšstacijai “Zibeņi” Carnikavā, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības teritoriju ar papildu nepieciešamo elektrības jaudu.

Diemžēl iedzīvotājiem būvdarbu laikā ikdienā jāsaskaras ar neērtībām, jo daļā objekta satiksme tiek organizēta pa apbraucamo ceļu Vaļu un Roņu ielā, tāpat 12. jūnijā demontēti apgaismojuma stabi ar laternām visas Mežgarciema ielas garumā. Patlaban būvnieki strādā, lai pēc iespējas ātrāk paveikt darbus un vairs nevajadzētu izmantot apvedceļus cauri ciematam. Pievedceļus un komunikācijas plānots izbūvēt līdz šī gada novembra beigām, (ja būs būvdarbiem labvēlīgi laikapstākļi). Nākamā gada pavasarī tiks realizēti apzaļumošanas, vides objektu izveides u.c. noslēguma darbi, ko nevar paveikt ziemā.

Apgaismojumu Mežgarciema ielā atjaunos pēc asfalta seguma ieklāšanas, vēl līdz rudens tumšajai sezonai. Celtniecības laikā izdangātos apvedceļus būvnieks pēc darbu veikšanas atjaunos iepriekšējā stāvoklī – nolīdzinās virsmu, aiztaisīs bedrītes utt., kā tas ir paredzēts līgumā. Jauni ierobežojumi un neērtības projektā veikto darbu dēļ nav paredzēti.

Būvnieki un Carnikavas Komunālserviss kā projekta pasūtītājs atvainojas iedzīvotājiem par neērtībām būvdarbu laikā un pateicas par sapratni.

Ārpusprojekta sadaļā īstenos vides objekta “Siena – Dzelzs priekškars” rekonstrukciju. To plānots uzstādīt kā tūrisma objektu Mežgarciema teritorijā, Sienas saudzīgi demontēs un pārvietos uz jauno atrašanās vietu.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, tā kopējās izmaksas ir 5 062 664,02 eiro, kurās ietilpst gan uz projektu attiecināmās, gan neattiecināmās izmaksas. Papildu izdevumus 431 969,54 eiro izdevumus rada ārpusprojekta darbi, kas palīdz sasniegt projekta mērķus, bet nav iekļauti projektā.

eraf izgriezts

Share on Facebook Tweet