Drukāt

Noslēgts līgums par infrastruktūras attīstību Mežgarciemā

Mezgarciema cels 17192018. gada 19. septembrī Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” īstenošanu.

 
Projekta mērķis ir izveidot nepieciešamo infrastruktūru mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai saimnieciskās darbības teritorijā – Carnikavas novada Mežgarciemā. Lai nodrošinātu plānoto privāto investīciju palielinājumu šajā teritorijā, projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošas aktivitātes: nepieciešamo pievedceļu un inženierkomunikāciju izbūvi, kā arī jau esošo ceļu pārbūvi un tai sekojošu teritorijas labiekārtošanu.
 
Īstenojot minētās aktivitātes, tiks izveidota loģistika uzņēmējdarbības teritorijā, kurā ir ieinteresēti komersanti, kā arī, uzņēmumiem tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem apgādes tīkliem. Turklāt, projekta ideja atbilst “Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam” noteiktajai specializācijai un īpaši atbalstāmajām uzņēmējdarbības nozarēm.
 
Projekta ietvaros plānots nodrošināt kopējo privāto investīciju piesaistīšanu 10 500 000,00 EUR apmērā un 205 jaunu darbavietu radīšanu vismaz 11 uzņēmumos.
 
Projekta ietvaros ir plānots veikt šādus būvdarbus: divu pievadceļu izbūvi, iekšējo ceļu izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, ūdensapgādes ierīkošanu no diviem jauniem urbumiem, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, gāzes apgādes nodrošināšanu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un elektroapgādes izbūvi, kā arī nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību.
 
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada noslēgumam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2 989 122,00 EUR apmērā, valsts budžeta dotācijas 161 099,65 EUR apmērā, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma – 912 897,98 EUR apmērā. Projektā paredzētas neattiecināmās izmaksas 1 040 617,55 EUR apmērā.

logo LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Share on Facebook Tweet