Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 3, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1602, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1577, 0,625 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja iela 2, Mežgarciems

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1599, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 0,9867 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 1, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1595, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1574, 0,6235 ha platībā.
Drukāt

Dome apstiprina Sintēzes iela 7 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/30.
Drukāt

Dome apstiprina Sintēzes iela 5 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un divām ēkām: garāžas, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, un šķūņa, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008 - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/28.