Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 2 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, kas sastāv no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 15.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu uzdot un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 39 700 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Share on Facebook Tweet