Rakstos

Drukāt

Pretplūdu aizsardzības būvēm novadā noteikts nacionālā interešu objekta statuss

.

Dambis500Šodien, 18. martā Ministru kabineta sēdē Carnikavas novada pretplūdu infrastruktūras būvēm Gaujas lejtecē tika noteikts nacionālā interešu objekta statuss.
 
Tas paveikts, lai maksimāli efektīvi un pēc iespējas īsākā termiņā īstenotu sabiedrībai nozīmīgus plūdu riska novēršanas pasākumus – pasargātu no applūšanas Gaujas upei piegulošās zemes teritorijas 437 hektāru platībā, novērstu plūdu radīto seku nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību un vides piesārņojumu, kā arī mazinātu kaitējumu, kas plūdu gadījumā rodas kā novada iedzīvotājiem un viņu īpašumiem, tā arī pašvaldības un valsts infrastruktūrai u.c. Plūdu riska novēršanas būvēm tika noteikta arī aizsargjosla.
 
Nacionālā interešu objekta statuss tika noteikts pretplūdu aizsardzības infrastruktūras būvēm Gaujas upes lejteces abu krastu teritorijas daļā, kas izvietota Carnikavas novadā – no autoceļa A1 tilta pār Gaujas upi līdz Gaujas ietekai Rīgas jūras līcī. Ministru kabineta sēdē arī tika nolemts nacionālo interešu objektu izmantošanu īstenot, veicot:
- Centra poldera aizsargdambja (D-1) un sūkņu staciju (SS-1, SS-2) rekonstrukciju;
- Salas poldera aizsargdambja (D-2) un sūkņu stacijas (SS-3) rekonstrukciju;
- „Līduma-2" poldera aizsargdambja (D-3) un sūkņu stacijas (SS-5) rekonstrukciju;
- „Zvejnieka-1" aizsargdambja (D-6) un sūkņu stacijas (SS-4) rekonstrukciju;
- Poču – Jaunzemnieku aizsargdambja (D-8) projektēšanu un būvniecību;
- Siguļu aizsargdambja (D-4) un saistītās pretplūdu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību;
- Gaujas kreisā krasta nostiprināšanu (GK-1) pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- Gaujas labā krasta nostiprināšanu pie zemes gabala "Kāpas";
- Straumvirzītājbūnas (B-1) projektēšanu un būvniecību;
- Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Saule" aizsargdambja projektēšanu un būvniecību (D-9).
 
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu nacionālo interešu objekti citā starpā ir tādi, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai.
 
Aizsargdambju un sūkņu stacijas rekonstrukcija tiek veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros.
 
ERAF visilogo
 
Share on Facebook Tweet