Rakstos

Drukāt

Pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem ir pieejams

.

Pucees iela 2 800Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai vēl ir pieejams. Šogad tam atvēlēti 20 000 eiro no pašvaldības budžeta. Pašvaldība šādi vēlas veicināt pieejamā pakalpojuma izmantošanu, kas turklāt uzlabo vides situāciju novadā.

Aicinām līdzfinsnējuma saņemšanai pieteikties īpašniekus, kuriem pieder īpašumi: Carnikavā – Ceriņu, Mežrožu, Zušu, Rožu, Garā, Mērnieku, Rūpnieku, Līču, Ziedu, Klusā, Zvejnieku, Vecgaujas, Vēju, Lapu, Lībiešu, Gaujas, Pļavu, Brūkleņu, Dārznieku, Kalmju, Jasmīnu, Tulpju, Zeltiņu, Smilšu, Nēģu, Attekas, Ezermalas ielā un Liepu alejā; Kalngalē – Ērgļu, Vālodzes, Ķīvīšu, Baložu, Cīruļu, Pūces, Dzērvju, Gulbju, Stārķu ielā; Lilastē – Ziemeļu ielā.

Līdzfinansējumu var saņemt fiziskās personas – Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju īpašnieki, kas šeit deklarējuši dzīvesvietu un līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Iesniedzēja īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai, kuras īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Tiks arī pārbaudīts, vai īpašniekam nav parādu par p/a “Carnikavas Komunālserviss” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Lai iegūtu līdzfinansējumu, ja nekustamais īpašums fiziskai personai pieder kopīpašumā ar juridisko personu, kop- īpašniekiem jāvienojas par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to jāizdara atzīme Zemesgrāmatā. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējam jāiesniedz p/a “Carnikavas Komunālserviss” pieteikums, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:
– iesniegums (aizpilda uz vietas p/a “Carnikavas Komunālserviss”);
– ja tādi ir: invaliditātes vai politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); apliecinājuma kopija, ka personas apgādībā ir 1. vai 2. pakāpes radinieks, kura deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru tiek prasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu (jāuzrāda dokumentu oriģināls);
– apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Carnikavas novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
– topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne agrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;
– zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Pērn finanšu atbalsta iespēju izmantoja 26 mājsaimniecības, kopā izlietojot 36 000 eiro, savukārt 2018. gadā 11 mājsaimniecības saņēma pašvaldības finansējumu 18 000 eiro apmērā.

Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet