Rakstos

Drukāt

Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa ievērošanu

.

udens apgadePašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” atgādina – ūdens patēriņa aprēķinos tiek ņemti vērā tikai uzskaitei derīgu skaitītāju rādījumi. Dzīvokļu īpašniekiem ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) pārbaude jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta (MK) “Noteikumiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

Cik bieži jāveic pārbaude dzīvokļos un privātmājās

Skaitītāju pārbaude (verifikācija) jāveic reizi četros gados un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc derīguma termiņa beigām. Derīguma termiņš klientu ērtībām norādīts Carnikavas Komunālservisa izrakstītajos komunālo pakalpojumu rēķinos – skaitītāju rādījumu tabulas ailē “Skaitītājs derīgs līdz”. Privātmājās skaitītāju maiņu par saviem līdzekļiem veic Carnikavas Komunālserviss, uzstādot ar attālinātās nolasīšanas moduli aprīkotus skaitītājus. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem pašiem laikus jāveic skaitītāju pārbaude vai uzskaitei derīgu skaitītāju uzstādīšana, pieaicinot licencētu šī pakalpojuma sniedzēju.

Kā iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus

Rādījumi nav jāiesniedz to mājokļu īpašniekiem, kuru ūdens patēriņa skaitītāji aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas moduli – viņi tiek informēti par attālināto nolasīšanu. Pārējie klienti rādījumus var iesniegti divos veidos:
– aizpildītu rēķina pasaknīti iemetot Carnikavas Komunālservisa pastkastītē;
– elektroniski vietnē Bill.me (pieejama arī iOS un Android viedtālruņu aplikācija).

Rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 27. līdz 30. datumam (lūdzam ņemt vērā – iesniegšanas termiņa pēdējā diena nav mēneša pēdējā diena!). Pirms vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie rādījumi uzskaitē netiek ņemti vērā. Šādā gadījumā un tad, ja rādījumi vispār nav iesniegti, ūdens patēriņa apjomu aprēķiniem nosaka kā iepriekšējo mēnešu patēriņa vidējo lielumu (privātmājām to aprēķina par 12 mēnešiem, dzīvokļiem – trim), taču šāda aprēķina kārtība ir spēkā ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Daudzdzīvokļu namu iemītniekiem svarīgi ievērot – ja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi dzīvoklī netiek iesniegti vairāk kā trīs mēnešus pēc kārtas vai triju mēnešu laikā pēc skaitītāju derīguma termiņa beigām tie netiek verificēti vai uzstādīti uzskaitei derīgi skaitītāji, saskaņā ar MK noteikumiem “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” apmaksai tiks aprēķināta visa mājas ūdens patēriņa starpība.

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neviens neizmanto un nav iespējams iesniegt informāciju par ūdens skaitītāju rādījumiem, kā arī nav iespējams veikt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, dzīvokļa īpašniekam iepriekš par to rakstiski jāinformē Carnikavas Komunālserviss.

Kā tiek piegādāts rēķins par pakalpojumiem

Jau vēstīts, ka komunālo pakalpojumu rēķini elektroniskā formā vairs netiek sūtīti uz e-pasta adresēm. Tie ir pieejami tikai vietnē Bill.me. Ja nepieciešams rēķinā iekļauto informāciju darīt zināmu vēl kādam – papildus Bill.me platformā reģistrētajam, piemēram, dzīvokļa īrniekam, tad šis cilvēks lietotāja profilā jāpievieno kā “Pārstāvis”. Piegādes kārtība rēķiniem papīra formātā nemainās.

Kā apmaksāt rēķinu

Rēķina apmaksai katrs var izvēlēties ērtāko veidu. Maksājot savā internetbankā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs. Informējam, ka p/a “Carnikavas Komunālserviss” nule atvērusi norēķinu kontu arī bankā “Citadele” (konta nr. LV87PARX0023202160001), lai arī šīs bankas klienti var norēķināties par pakalpojumiem bez komisijas maksas. Norēķināties var arī VAS “Latvijas Pasts”, turklāt Carnikavas nodaļā netiek piemērota komisijas maksa.

Arī Bill.me platformā ir iespēja pievienot bankas karti un maksājumu veikt no tās. Taču šādā gadījumā jārēķinās, ka, lai gan platformas lietošana ir bez maksas, rēķina apmaksa no Bill.me ir maksas pakalpojums, kuru izmantojot tiek ieturēta komisijas maksa – 2 % no maksājamās summas

Share on Facebook Tweet