Rakstos

Drukāt

Bāriņtiesa aicina kļūt par audžuģimeni, skaidro par statusa iegūšanu un iespējamo atbalstu

.

AudzugimenemCarnikavas novada bāriņtiesa aicina jūs apsvērt iespēju kļūt par audžuģimeni. Bērnam svarīgākais uz pasaules ir drošības sajūta mīļums, ko var sniegt ģimene un tuvi cilvēki, kas ir patiesi ieinteresēti viņa liktenī.
 
Tāpēc lūdzam atsaukties ģimenes vai personas, kas var uzņemties rūpes par bērniem, kuriem nav ģimenes un māju, un dot iespēju bērnam augt ģimeniskā vidē, nevis bērnu aprūpes iestādē. Lūdzam izvērtēt savas iespējas un praktiski iesaistīties mūsu sabiedrības patiesajā vēlmē atteikties no bērnu institucionālās aprūpes.

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un aprūpi (veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību).

Ministru kabineta 2006.gada 19. decembra noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" nosaka kārtību, kā ģimene (persona) kļūst par audžuģimeni, kā bērnu nodod audžuģimenē un izbeidz uzturēšanos tajā, bērna un audžuģimenes personiskās un mantiskās attiecības, audžuģimenes apmācību programmu un finansēšanas kārtību, kādos gadījumos audžuģimenes statusu nepiešķir.

Lai iegūtu audžuģimenes statusu:
 • Personai jābūt 25 līdz 60 gadus vecai (var būt izņēmumi).
 • Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, dzīvesvietas bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums laulāto (personas) atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai un ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokli;
 • Bāriņtiesa izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, motivāciju un spējas audzināt bērnu, nosūta laulātos (personu) pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 • Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas lemj piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 • Laulātie (persona) apgūst bezmaksas audžuģimeņu mācību programmu, pēc kursa sekmīgas apgūšanas saņem apliecību.
 • Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
 • Bāriņtiesas lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu tiek nosūtīts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, kas koordinē audžuģimeņu darbību.
 • Audžuģimene var uzņemt bērnus.
Pamats bērna nodošanai audžuģimenei ir bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē un līgums, ko noslēgusi pašvaldība, kuras izveidotā bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Audžuvecākiem ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus vēlas uzņemt savā ģimenē, un iepazīties ar bērniem pirms līguma slēgšanas. Kopējais bērnu skaits, kas atrodas audžuģimenes ikdienas aprūpē, nevar būt lielāks par sešiem, tajā skaitā arī savi bērni. Audžuvecākiem ir prioritāras tiesības kļūt par bērna aizbildni vai adoptētājiem.

Atbalsts audžuģimenei
 • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:
  -par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro mēnesī;
  -ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 eiro mēnesī,
  -ja trīs un vairāk bērni – 273,60 eiro mēnesī.
 • Pabalsts bērna uzturam, ko maksā pašvaldība, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni (dubultā minimālo uzturlīdzekļu apmērā - 215 eiro vai 258 eiro). Carnikavas novada pašvaldība pabalstu bērna uzturam mēnesī noteikusi 75% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (2018. gadā – 322,50 eiro mēnesī).
 • Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ko nosaka pašvaldība.Carnikavas novada pašvaldība pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei viena kalendārā gada laikā noteikusi 50% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (2018. gadā – 215 eiro gadā).
 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais).
 • Labklājības ministrija ar 2018.gada vidu plāno veidot specializētas audžuģimenes:
  -krīzes audžuģimenes, kas uzņem bērnus jebkurā diennakts laikā
  -zīdaiņu;
  -bērnu ar funkcionāliem traucējumiem;
  -bērniem, kuri cietuši no smagas vardarbības,
  paredzot atalgojumu atkarībā no specializācijas veida un vienreizēju atbalstu bērna aprūpei nepieciešamā inventāra iegādi.
Iecerēts veidot reģionālus atbalsta centrus audžuģimeņu piesaistei, apmācībai, konsultēšanai un atbalsta nodrošināšanai audžuģimenēm.
Labklājības ministrijas izstrādātās infografikas, kuras uzskatāmi informē par procesu, kā kļūt par audžuģimeni, aizbildni, viesģimeni. Šīs un vēl citas infografikas ie pieejamas interneta tiešsaistē ŠEIT.

Papildus informācija par atbalstu audžuģimenēm un adoptētājiem pieejama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā.

Aicinām jūs iepazīties ar informāciju, un interesentus gaidīsim Carnikavas novada bāriņtiesā Stacijas ielā 5 (5. kabinets), Carnikavā, Carnikavas novadā. Papildu informāciju var iegūt, zvanot uz tālruņa. nr.: 67993787, 28633407.

Carnikavas novada bāriņtiesa

Share on Facebook Tweet