Rakstos

Drukāt

Šogad apzinās novada dabas bagātības

.

Dabas skaitisana 800Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valstī dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai šos resursus efektīvi pārvaldītu un plānotu teritoriju saimniecisko darbību, jūnijā uzsākts dabas vērtību apzināšanas projekts – dabas skaitīšana.
 
Paredzēts, ka Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana notiks līdz 2019. gada beigām, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi gan valsts, gan privātajās zemēs. Carnikavas novadā dabas vērtību apzināšana norisinās šogad, un, "inventarizējot" biotopus, paredzēts iegūt zinātniski pamatotu informāciju par to, kādas dabas vērtības Latvijā ir saglabājušās. Mājaslapā www.skaitamdabu.gov.lv ikviens varēs sekot līdzi dabas skaitīšanas norisei.
 
Dabas skaitīšanā tiks pārbaudītas tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība. Noteiktas arī platības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību: intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemes; apdzīvotas vietas (izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu zona pilsētā); teritorijās, kurās pēdējo triju gadu laikā jau veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības u.c.).
 
Gan pašvaldībām, gan privāto zemju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos plānota dabas vērtību apzināšana, pirms teritoriju apsekošanas tiks izsūtītas informatīvas vēstules. Ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski informēts. Jāpiebilst, ka zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā – to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
 
Biotopu kartēšanu veiks eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs anketu un kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa robežu. Visiem ekspertiem līdzi jābūt Dabas aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām.
 
Kopumā dabas bagātības Latvijā tiks skaitītas trīs gadus. 2020. gadā iecerēts analizēt iegūtos datus un rīkot starpnozaru diskusijas, kā veiksmīgāk sabalansēt dabas aizsardzību un tautsaimniecības attīstību. Tikai pēc diskusijām esot plānots pārskatīt esošo aizsargājamo dabas teritoriju atrašanās vietas. Kopumā projekta īstenošanai paredzēti 9,5 miljoni eiro.
 
Kas ir biotopi
Viendabīgas teritorijas, kuras apdzīvo kādas konkrētas dzīvnieku vai augu sugas, t.i., zālāji, meži, purvi, jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, iežu atsegumi. abas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par šo dzīvotņu daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti.
 
Informāciju sagatavoja:
I.Cerbule, pēc projekta "Dabas skaitīšana" organizatoru sniegtās informācijas
Share on Facebook Tweet