Rakstos

Drukāt

Līdz 3. aprīlim var izteikt viedokli par daudzdzīvokļu mājas būvniecības ieceri Carnikavā

.

Detalplanojums bildePamatojoties uz Carnikavas novada būvvaldes 05.02.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr. B/Pr/07, 2.§) būvniecības iecere „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja" Jūras ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163 tiek nodota publiskai apspriešanai.
 
Ierosinātājs: Tatjana Bortnikova, atbildīgā persona – Arturs Potapenko: tālr. 29240653.
 
Projektētājs: SIA „GLASIS", reģ. Nr. 40103761137, Žagatu iela 20 – 22, Rīga, LV-1084, atbildīgā persona – valdes loceklis Agris Grūbe; tālr. 29237992.
 
Publiskā apspriešana notiek no 05.03.2014 – 03.04.2014.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika 17.03.2014. plkst. 18:00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā „Pīlādzis" Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri un rakstiskas atsauksmes, kā arī priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz šī gada 3. aprīlim Carnikavas novada Būvvaldē pieņemšanas laikos pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un 12.30 –17.30 (tālr. 67993428) vai Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā darba laikā (tālr. 67993814) Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā (izmantojot drošu elektronisko parakstu) vai autorizējoties portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv
 
Aptaujas lapas var saņemt Carnikavas novada Būvvaldē, Carnikavā, Stacijas ielā 5 vai arī lejupielādēt: APTAUJAS LAPA 
 
Informatīvā tālruņa numurs uzziņām par pašvaldības domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem – 67993428.
Share on Facebook Tweet