Rakstos

Drukāt

Sabiedriskajā apspriedē par iespējamo 330 kilovoltu elektropārvades līniju asas diskusijas

.

Apspriede1 80019. februārī Carnikavā notika sabiedriskā apspriede par AS "Latvijas elektriskie tīkli" paredzētās darbības "Elektropārvades tīklu savienojuma Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums" papildinājumu ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN).
 
Sabiedriskajā apspriešanā tika apspriestas 1. alternatīvas papildu modifikācijas – 1A – Carnikavas apeja pa mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades līnijas no Saulkrastiem līdz Salaspilij virzība paralēli paredzamai dzelzceļa Rail Baltica trasei.
 
Apspriedes laikā, uz kuru bija ieradušies gandrīz 100 iedzīvotāji, izraisījās asas diskusijas. Pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji ieceres īstenotājiem pārmeta to, ka AS "Latvijas elektriskie tīkli" nav ņēmuši vērā jau pagājušā gada aprīlī ar domes lēmumu oficiāli pausto Carnikavas novada viedokli, kas neatbalsta esošās 110 kV augstsprieguma līnijas pārveidi par trīs reizes jaudīgāku – 330 kV trasi vai jaunas augstsprieguma līnijas izbūvi, kas šķērsotu apdzīvotas Carnikavas novada teritorijas. Tāpat daudzi apspriedes dalībnieki bija neapmierināti, ka nav pieejama pilnvērtīga informācija par piedāvātajām modifikācijām ne rakstiskā, ne vizuālā veidā.
 
„Šobrīd notiek ieceres sākotnējā sabiedriskā apspriešana, un šis ir brīdis, kurā iedzīvotājiem ir jāpauž savs viedoklis. Ja neizteiksim bažas, ļoti iespējams, ka varētu tikt pieņemts lēmums, kas mūsu novada iedzīvotājiem nav saistošs, jo esošajā situācijā nav pieļaujama, piemēram, esošās 110 kV elektrolīnijas rekonstrukcija uz 330 kV līniju," uzsver Carnikavas novada Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis.
 
Iedzīvotāji aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot anketu: ŠEIT
 
Anketas līdz šī gada 2014. gada 27. februārim ir jāiesniedz Carnikavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, vai arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: .
 
Elektrolinija 1A modifikacija 1
 
AS "Latvijas elektriskie tīkli" informē: „Šobrīd tiek veikta sākotnējā sabiedriskā apspriešana (Likuma 15. pants), paredzot iespēju sabiedrībai izteikt sākotnējo viedokli par plānoto projektu, pirms tiek uzsākta tā ietekmes izvērtēšana. 2014. gada maijā tiks uzsākts darbs pie IVN ziņojuma izstrādes. Darbs turpināsies līdz pat 2014. gada oktobrim – novembrim. IVN ziņojuma izstrādes gaitā LET, ievērojot procedūru, veiks sabiedrības viedokļa apzināšanu, organizējot iedzīvotāju aptauju. Papildus tam 2014. gada decembrī – 2015. gada janvārī tiks organizēta IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji varēs izteikt savu viedokli un saņemt daudz plašāku informāciju. IVN ziņojumā tiks ietverts paredzētās darbības apraksts (t.sk. grafiskie materiāli), kā arī tiks atspoguļots dažādu jomu ekspertu vērtējums. Brošūru veidā tiks sagatavots IVN ziņojuma kopsavilkums."
 
Share on Facebook Tweet