Rakstos

Drukāt

7. februārī notiks izsole nomas objektam Lilastē – vasaras kafejnīcas darbībai

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.01.2014. lēmumu (protokols Nr. 2, 22.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" iznomāšanai ir nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
 
Nomas objekts: pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 248,3 m2 platībā (terase 150 m2 platībā, pagraba nedzīvojamās iekštelpas 88,3 m2 platībā); asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā.
 
Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī – 99,20 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis ir noteikts 70 EUR apmērā.
 
Iznomāšanas termiņš ir noteikts uz 2014. – 2018. gada vasaras sezonu jeb 25 mēnešiem (no 01.05.2014. – 30.09.2014., no 01.05.2015. – 30.09.2015., no 01.05.2016. – 30.09.2016., no 01.05.2017. – 30.09.2017. un no 01.05.2018. – 30.09.2018).
 
Nomas objekta izsole notiks 2014. gada 7. februārī plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē – Sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās.
 
Nomas līgumā cita starpā ir noteikts, ka nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu par katru vasaras sezonu priekšapmaksas veidā līdz kārtējā gada 15. aprīlim.
 
Informācija par nomas objektu un tā izsoli:
Share on Facebook Tweet