Rakstos

Drukāt

Novada simbolikas izmantošana jāsaskaņo domē

.

simbolika vizualaDome jaunā redakcijā apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu”, ņemot vērā izmaiņas, ko nesusi novada vizuālās identitātes pieņemšana, t.sk. novada logo un tā izmantojums ar ģerboni un bez, kā arī novada sauklis un oficiālās krāsas.

 
Saistošo noteikumu mērķis ir nostiprināt Carnikavas novada identitāti un veicināt novada atpazīstamību pēc tā simbolikas, savukārt simbolikas lietošana komerciāliem mērķiem dod iespēju novada uzņēmējiem ieviest jaunu instrumentu mārketingā uzņēmuma tēla veidošanai un pozīciju nostiprināšanai vietējā tirgū.

Saistošajos noteikumos ir aprakstīta simbolika un tās lietošanas kārtība, kā arī noteikta nodevas iekasēšanas kārtība par tās izmantošanu.
 
Nodeva par simboliku nav jāmaksā, ja:
- to atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, kas nav vērsts uz publisko telpu;
- Carnikavas novadā reģistrētajiem komersantiem – nēģu cepējiem un nēģu zvejniekiem, kuri uz savas produkcijas ataino aizsargāto ģeogrāfi skās izcelsmes norāžu (AĢIN) zīmi;
- pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām, trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuri deklarējušies novadā,
- ja simboliku lieto to pasākumu plakātos, izdevumos, reklāmās u.c., kurus finansiāli atbalstījusi, organizējusi vai kuru organizatoriem ar pašvaldību noslēgts sadarbības līgums.
 
Savukārt nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām un nevalstiskām organizācijām, kuras novada simboliku izmanto reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.
 
Nodevas likmes cena ir noteikta uz gadu, un atļauju par simbolikas izmantošanu izsniedz Simbolikas komisija, kuras izveide apstiprināta 2019. gada septembra domes sēdē, lai nodrošinātu novada simbolikas likumisku un kvalitatīvu izmantošanu, veidojot vienotu koncepciju simbolikas pielietojumam.
 
Lai saņemtu lietošanas atļauju, jāiesniedz pieteikuma iesniegums klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava) vai elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesnieguma forma pieejama pašvaldības mājaslapā (sadaļā “Pakalpojumi” –“Veidlapas”) vai spiežot TE.
Share on Facebook Tweet