Rakstos

Drukāt

Izmaiņas bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

.

domeLai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti rindā un uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, 20. marta kārtējā domes sēdē jaunā redakcijā tika apstiprināti Carnikavas novada domes saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. Galvenās izmaiņas, kas veiktas noteikumos, attiecas uz kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana rindā un uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības bērnudārzā.
 
Jaunie noteikumi nodrošinās, ka visi vecāku pieteikumi bērnu reģistrēšanai pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistrā tiks reģistrēti saņemšanas secībā, nevis kā līdz šim – pa dzimšanas gadiem, kad gada otrajā pusē dzimušie bērni uzņemšanu dārziņā gaidīja vēl pilnu mācību gadu, jo uz uzņemšanas gada 1. septembri nebija sasnieguši 1,6 gadu vecumu, vai tika uzņemti pirmsskolā tikai sasniedzot obligāto izglītības vecumu.

Bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veiks ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot nejaušas atlases principu, komplektējot audzēkņus atbilstoši izglītojamo vietu skaitam tajās, iespēju robežās ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādas proporcijas principu. Pēc vecāku lūguma tiks ievērots princips, ka paralēlgrupās netiek sadalīti vienas ģimenes bērni. Bērnu saraksts tiks izdrukāts vienā eksemplārā un ievietots katras grupas aploksnē, uz tās norādot gadu un grupas kārtas numuru. Aploksnes tiks nodotas iestādes vadītājai glabāšanai un ievietošanai iestādes seifā un tiks atvērtas bērnu vecāku kopsapulcē.

Share on Facebook Tweet