Rakstos

Drukāt

Apstiprināts novada publisko ūdeņu un krastu izmantošanas plāns

.

 
Saistošie noteikumi ir Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apstiprināti un stājušies spēkā ar 27. februāri.
 
Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Carnikavas novada teritorijas plānojumu un vadoties pēc Carnikavas novada administratīvās teritorijas esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna 2017.–2026.gadam. Noteikumu tapšanā tika ņemti vērā VARAM ieteikumi un jau iepriekš izstrādātās “Vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās”, kā arī citi spēkā esošie normatīvie akti.

Brīva piekļuvei ūdeņiem
Noteikumi aptver pludmales, peldēšanas vietu un atpūtas vietu pie ūdeņiem lietošanas kārtību; sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas kārtību”, kā arī kuģošanas līdzekļu atpūtas kuģu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu un citu peldošu objektu lietošanu publiskajos ūdeņos.
 
Noteikumu mērķis ir saglabāt publisko ūdeņu un tiem piegulošās teritorijas vides kvalitāti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt cilvēku drošību publiskās atpūtas vietās pie un uz publiskiem ūdeņiem. Turklāt noteikumos definēts, kuri Carnikavas novada teritorijā ir publiskie ūdeņi un ar tiem saistītās teritorijas, salas un krasti, kas paredzēti ikviena iedzīvotāja brīvai lietošanai un ir publiski pieejami, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
 
Svarīgi atzīmēt, ka jaunajos noteikumos ietverts atgādinājums tiem zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem, kuru īpašums tieši robežojas ar publiskajiem ūdeņiem – viņiem savā īpašumā aizliegts ierobežot apmeklētāju pārvietošanos tauvas joslā (sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta kājāmgājējiem un ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām) un jāļauj cilvēkiem pa to pārvietoties, tāpat kā pa Carnikavas novada teritorijas plānojumā norādītajām nozīmīgākajām piekļuvēm iekšzemes publiskajiem ūdeņiem. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tie, kuriem pieder nekustamā īpašuma teritorija pie publiskajiem ūdeņiem, var iekārtot publisku peldvietu kurai var tikt izstrādāti peldvietas lietošanas noteikumi, kuri jāsaskaņo ar pašvaldību.

Jāievēro kuģošanas ātrums
Carnikavas novada teritorijā atrodas daļa no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Dabas parks “Piejūra” (“Natura 2000” teritorija), kas aizņem 19,6% no Carnikavas novada teritorijas, un šo teritoriju izmantošanu nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu reglamentējošie normatīvie akti. Tāpēc, baudot atpūtu, nevajadzētu aizmirst arī par kārtības saglabāšanu piejūras teritorijā un ņemt vērā, ka ir stingri noteikts, kur drīkst kurināt ugunskuru vai celt teltis. Pastaigājoties ar suni vai citu mājdzīvnieku jāsavāc ekskrementi, nedrīkst piegružot publiskos ūdeņus un to krastus, postīt dabas veltes, kā arī traucēt citiem apmeklētājiem atpūsties un pārvietoties.
 
Savukārt ūdens transportlīdzekļu lietotājiem jāatceras, ka atpūtai paredzēto teritoriju izmanto arī cilvēki ne tikai krastos, bet arī ūdenī. Tāpēc kuģošanas līdzekļa vadītāja pienākums ir izvēlēties tādu ātrumu, lai braukšanas laikā radīto viļņu augstums un jauda neradītu bīstamību pārējiem ūdeņu izmantotājiem, kā arī nebojātu citu cilvēku mantu, neizskalotu upes un ezeru krastus un saudzētu floru. Turklāt, tuvojoties atpūtas vietām pie ūdeņiem, braukšanas ātrums jāsamazina.
 
Jaunie noteikumi paredz arī atļauju sezonālām tirdzniecības vietām. Pašlaik noteikumos izstrādāts, kurās zonās tirdzniecība atļauta, savukārt novada domes apstiprinātā komisija izsludinās konkursu “par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā”.
 
Jāpiebilst, ka izstrādātie saistošie noteikumi sīkāk neizklāsta liegumus, kas attiecas uz Garezeriem un Ummja ezeru, jo ezeri atrodas Dabas parka teritorijā, un uz tiem attiecas citi normatīvie akti, kuros noteikts peldēšanās un kuģošanas liegums, u.c.
Share on Facebook Tweet