Rakstos

Drukāt

Žoga būvniecība jāsaskaņo ar pašvaldības būvvaldi

.

Dzivzogi4 800Carnikavas novada teritorijā žoga ierīkošana vai pārbūve jāsaskaņo pašvaldības būvvaldē, turklāt, būvējot jaunu žogu, jāievēro Carnikavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novietojumā, materiālu izvēlē un vizuālā risinājumā.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, žogs ir 1. grupas inženierbūve, un kārtību, kādā tiek saskaņota žoga būvniecība, nosaka MK 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Atbilstoši šiem noteikumiem, būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama žoga būvniecībai ārpus publiskās ārtelpas (sabiedrībai pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes u.c. vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības). Visos citos gadījumos tā būvniecība vai pārbūve jāsaskaņo būvvaldē.
 
Neatkarīgi no tā, vai žoga būvniecība ir vai nav jāsaskaņo būvvaldē, būvējot jaunu žogu, jāievēro Carnikavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novietojumā, materiālu izvēlē un vizuālā risinājumā. Svarīgākais no tiem ir žoga augstums un caurredzamība – žogiem jābūt caurredzamiem līdz 1,8 m augstumam; 50 % caurredzamiem – līdz 1,5 m; necaurredzamiem – līdz 1,2 m. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1,8 m.
 
Būvvaldē nav jāsaskaņo žoga atjaunošana, ja netiek mainīts augstums un vizuālais izskats, piemēram, dēlīšu nomainīšana, pārkrāsošana (saglabājot toni), u.tml.
Informējam, ka, atbilstoši Būvniecības likumam, būvdarbi, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas (ja tāda nepieciešama), kvalificējami kā patvaļīga būvniecība, par ko naudas sods fiziskajām personām ir no 140 līdz 1400 eiro, bet juridiskām – no 700 līdz 7000 eiro.
Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Carnikavas novada būvvaldē pa tālruni 67993428 vai klātienē pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30.
Share on Facebook Tweet