Rakstos

Drukāt

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu fiziskai personai un SIA "Četri punkti" un NĪN pārmaksas dzēšanu 44 fiziskām personām

.

Dome vasara1 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 5.punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 23.05.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 9, 6,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts fiziskas personas /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 0,87 eiro, kas sastāv no pamatparāda 0,73 eiro un nokavējuma naudas 0,14 eiro.

Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu, trešo daļu un ceturto daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Četri punkti".

Ar Carnikavas novada domes 23.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 9, 5,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai SIA "Četri punkti", reģistrācijas Nr. 40003689341, par nekustamo īpašumu "Papardes", kadastra numurs 8052 009 0026 – pamatparāds 54,71 eiro, nokavējuma nauda 54,71 eiro, kopā – 109,42 eiro.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 5.punktu, 16. panta 10. punktu, 25.1 panta pirmās daļas 2. punktu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksas dzēšanu 44 fiziskām personām par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm bijušajos īpašumos.

Saskaņā ar Carnikavas novada domes domes 23.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 9, 7,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu", dzēsta nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 44 fiziskām personām (sēdes protokola pielikums) par kopējo summu 953,31 eiro.

Share on Facebook Tweet