Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskām personām un SIA "IVULIS"

.

Domes eka 2016 800Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par tiesu varu” 16. panta otro un ceturto daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otro daļu publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu dzēšanu.
 

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 21.03.2018. sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" (protokols Nr. 5, 5., 6., 7.§), dzēsti fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi Carnikavas novadā:

1) fiziskai personai /vārds uzvārds/, /personas kods/ – 416,09 eiro, kas sastāv no pamatparāda 266,96 eiro un nokavējuma naudas 149,13 eiro;
2) fiziskai personai /vārds uzvārds/, /personas kods/ – 37,89 eiro, kas sastāv no pamatparāda 37,44 eiro un nokavējuma naudas 0,45 eiro;
3) fiziskai personai /vārds uzvārds/, /personas kods/ – 55,41 eiro, kas sastāv no pamatparāda 54,12 eiro un nokavējuma naudas 1,29 eiro.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkta un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "IVULIS ".

Ar Carnikavas novada domes 21.03.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 8.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai SIA " IVULIS", reģistrācijas Nr. 40003305746, par nekustamo īpašumu Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 505 0013 – 73,08 eiro, kas sastāv no pamatparāda 58,12 eiro un nokavējuma naudas 14,96 eiro.
Share on Facebook Tweet