Rakstos

Drukāt

Notiks Carnikavas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2017. – 2028. gadam

.

Gaujas ieteka1 400Šī gada 18. maijā Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017. – 2028. gadam izstrādes uzsākšanu.
 
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.
 
Izstrādājot novada teritorijas plānojumu, galvenais uzsvars tiks likts uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, jo, palielinoties apbūves intensitātei, galvenokārt bijušo vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību teritorijās, nereti rodas kaimiņu konfliktsituācijas. Ar šo noteikumu palīdzību pašvaldības mērķis ir izstrādāt skaidrus noteikumus visiem būvēt gribētājiem Carnikavas novada teritorijā.
 
Turpmāka informācija par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem minētā teritorijas plānojuma izstrādē būs pieejama nākamajos "Carnikavas Novada Vēstis" numuros, pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv, kā arī www.geolatvija.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
Zintis Varts
Share on Facebook Tweet