Rakstos

Drukāt

Nekustamā īpašuma nodoklis – jautājumi un atbildes

.

Nekustama ipasuma nodoklisJau daudzkārt ziņots, ka šī gada 1. janvārī spēkā ir stājušies Carnikavas novada domes saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā", kuros mainīta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība.
 
Saskaņā ar tiem NĪN likme ir pieaugusi tiem iedzīvotājiem, kas Carnikavas novadā nav deklarēti – 1,5% apmērā no ēkas kadastrālās vērtības.
 
Šāda domes lēmuma pieņemšana ir saistīta ar vairākiem faktoriem. Viens no būtiskākajiem – 2015. gada beigās Carnikavas novadā bija vairāk nekā 3000 mājokļu, kuros neviena persona nebija deklarējusi savu dzīvesvietu, lai gan daudzos no tiem dzīvo cilvēki un vēlas saņemt pašvaldības pakalpojumus.
 
Savukārt novada pašvaldībai ikgadējā budžeta ietvaros ir nepieciešams uzturēt kārtībā un attīstīt novada infrastruktūru, izbūvēt ceļus, apgaismojumu, centrālos ūdensvadus un kanalizāciju, bērniem novadā nodrošināt izglītības iespējas un vietas pašvaldības bērnudārzā u.c.
 
"Vasaras mēnešos mūsu novadā iedzīvotāju skaits trīskāršojas, taču var teikt, ka par infrastruktūru "rūpējas" tikai tie, kuri novadā ir deklarēti," norāda novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica. Viņa skaidro, ka domes lēmums par atšķirīgu NĪN likmju piemērošanu pieņemts, lai mudinātu iedzīvotājus sakārtot savas attiecības ar pašvaldību. "Mums ir iedzīvotāji, kas novadā dzīvo pat 40 gadus, bet līdz šim nebija sakārtojuši savas attiecības ar pašvaldību," stāsta priekšsēdētāja.
 
Vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka novadā ir daudz dārzkopības kooperatīvo sabiedrību, un arī šajās teritorijās par ceļiem, grāvjiem un citām infrastruktūras vienībām šobrīd rūpējas pašvaldība. "Tieši tāpēc arī vasarnīcu īpašniekiem ar saviem samaksātājiem nodokļiem būtu jāatbalsta infrastruktūras uzturēšanu," norāda D.Jurēvica.
 
Šajā infografikā par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam iespējams iepazīties ar galvenajām ieņēmumu un izdevumu plūsmām, kā arī proporciju pašvaldības budžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.
 
carnikava-infografs web 1
 
 
Jāpiemin, ka domes lēmums par NĪN likmes paaugstināšanu ēkām īpašumos, kur neviens nav deklarējis savu dzīvesvietu, saistīts arī ar valsts politiku attiecībā uz Pierīgas pašvaldībām. Proti, šogad Carnikavas novadam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā jāiemaksā 1,37 miljoni eiro jeb 11% no pašvaldības kopējā budžeta, kas ir par 59% vairāk nekā pērn.
 
Atgādinām – ja vismaz viena fiziska persona nekustamajā īpašumā Carnikavas novadā tiek deklarēta taksācijas gada laikā, nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins tiks veikts jau ar nākamo kalendāro mēnesi. Proti, ar nākamo mēnesi tiks piemērota nodokļa likme – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 EUR, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 57 000 EUR, bet nepārsniedz 107 000 EUR un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 EUR. Ja persona taksācijas gada laikā tiek izdeklarēta no īpašuma, fiziskai personai ar nākamo mēnesi tiks piemērota nodokļa likme – 1,5 % no objekta kadastrālās vērtības.
 
Savukārt dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai (piemēram, saimniecības mājas, pirtis, siltumnīcas), 2016. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas.
 
Publicējam dažus no iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību, uz kuriem atbildes sniedz pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa inspektore Ilga Balode.

- Kas nosaka kadastrālo vērtību nekustamajam īpašumam?
Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, kā arī ēku platības nosaka Valsts zemes dienests, to nedara pašvaldība. Valsts zemes dienests visiem īpašumiem aprēķina kadastrālo vērtību katru gadu uz 1. janvāri, aktualizējot to atbilstoši iepriekš pieņemtiem normatīvajiem aktiem.
Ja nepieciešamas kādas izmaiņas, jāvēršas Valsts zemes dienestā, kas nosaka, kādas izmaiņas pēc tam veicamas Kadastra informācijas sistēmā.

- Kāpēc ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja esmu šo nodokli nomaksājis?
Nodokļa parāds izveidojas, ja NĪN maksājums netiek nomaksāts saskaņā ar noteiktajiem termiņiem. Ir noteikti četri maksāšanas termiņi – 31. marts, 15. maijs un 15. augusts un 15. novembris, kad NĪN maksājams vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļu gada summas (nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz taksācijas gada pirmā maksājuma termiņam). Saskaņā ar likuma prasībām par nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru kavējuma dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta ar nākamo dienu pēc samaksas termiņa iestāšanās.
Atgādinām, ka NĪN maksātājiem ir iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni. Pieteikties uz šo pakalpojumu iespējams portālā www.epakalpojumi.lv.

- Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides?
Šobrīd NĪN atvieglojumus var saņemt I grupas invalīdi un ģimenes, kurās piedzimis trešais bērns, vientuļas personas ar II invaliditātes grupu, nestrādājoši vientuļi pensionāri, maznodrošinātas un trūcīgas personas, politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Tiesības saņemt atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas ir arī juridiskām un fiziskām personām, kuras iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, radījušas ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas (saglabājot tās ne mazāk kā gadu), vienlaicīgi saglabājot esošās. NĪN atlaides var saņemt arī personas par zemi (vai tās daļu), kas atrodas dabas parka "Piejūra" šādās funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā.
Share on Facebook Tweet