Rakstos

Drukāt

Paziņojums par 12. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu Carnikavas novadā

.

Gatavojoties 12. Saeimas vēlēšanām, kas notiks šī gada 4. oktobrī, paziņojam, ka Carnikavas novadā strādās 2 vēlēšanu iecirkņi - 779. vēlēšanu iecirknis Carnikavas pamatskolā (Nākotnes ielā 1, Carnikavā) un 960. vēlēšanu iecirknis brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis", (Cīruļu ielā 10, Kalngalē).
 
779. vēlēšanu iecirknī Carnikavā vēlēšanu norises nodrošināšanai nepieciešami 2 iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti, savukārt Kalngales vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami 7 iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti, līdz ar to izsludinām pieteikšanos uz šiem amatiem.
 
2. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:
- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
- ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
 
3. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
 
4. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis;
 
4. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kura ir atrodama mājas lapas http://www.cvk.lv/ sadaļā Instrukcijas, lēmumi, veidlapas vai izdrukātā veidā Klientu apkalpošanas centrā, Carnikavas novada domes ēkā, 1. stāvā, un iesniedzams Carnikavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Dzimtsarakstu nodaļā, Stacijas iela 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, tel. Nr. 67992303, 28356344, aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Carnikavas novada vēlēšanu komisijai" no 2014.gada 18.jūlija līdz 28.jūlijam.
 
- ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
- ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
 
5. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Carnikavas novada vēlēšanu komisija. Carnikavas novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

6. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Carnikavas novada vēlēšanu komisija.

Carnikavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Pundiņa


Share on Facebook Tweet