Drukāt

Sociālais dienests

Adrese: Stacijas ielā 5 Carnikavā
Tālr. 67993101

Sociālā dienesta vadītāja: Daiga Landsmane
Tālr. 67993101, 20243515
E-pasts:

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis"
Tālr. 67993543
E-pasts:

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis"
Tālr. 67903011
E-pasts: 

Carnikavas novada dociālais dienests ir Carnikavas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas novada pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kas reģistrējušas savu pamata dzīvesvietu Carnikavas novada pašvaldības teritorijā. Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālu palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Sociālais dienests pilda šādus uzdevumus:
- veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas nepieciešams;
- novērtē pēc sociālās palīdzības vērsušos personu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- nosaka klientu līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
- administrē novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
- novērtē dienesta administrēto un novada pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.

Noderīga informācija:
Atbalsta pasākumi DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM
Sociālā dienesta NOLIKUMS
Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā
Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā
Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību
Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve"
Par psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtību
Par pakalpojumu "Aprūpe mājās"