Iespēja apgūt Vidzemes tradicionālos mūzikas instrumentus

.

Instrumentu izgatavosana 800Interesenti aicināti pieteikties Vidzemes tradicionālo mūzikas instrumentu spēles apguvei, kas notiks Skrīveros un Pilvā, Igaunijā.
 
Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība un Pilvas (Igaunija) pašvaldība realizē Vidzemes un Dienvidigaunijas instrumentālās muzicēšanas tradīciju atjaunošanas projektu „House of Sounds" (Skaņu māja) ES pārrobežu sadarbības programmas Estonia – Latvia ietvaros.
 
Projekta ietvaros ir paredzēta Dienvidigaunijā un Vidzemē jaunāko laiku muzicēšanas tradīcijām raksturīgo instrumentu – daudzstīgu kokļu un ermoņiku izgatavošanas un daudzstīgu kokļu jeb caurspēlējamo cītaru (cītarkokļu), divrindu Ieviņa ermoņiku, mandolīnu un tradicionālo vijoļu spēles apmācība, lai veicinātu to saglabāšanos aktīvā lietošanā.
 
Minēto instrumentu – divrindu Ieviņa ermoņiku, caurspēlējamo cītaru (cītarkokļu), mandolīnu, tradicionālo vijoļu spēles apmācības tiek organizētas trīsdienu mācību sesiju formā, kas notiks reizi mēnesī nedēļas nogalē.
 
Kopumā ir plānotas 4 sesijas, kas pārmaiņus notiks Skrīveros un Pilvā (Põlva), Igaunijā laika posmā no jūnija līdz oktobrim Latvijas un Igaunijas pasniedzēju vadībā. Pirmā sesija no 31.maija līdz 2.jūnijam notiks Skrīveros.
 
Projektā būs iespēja piedalīties pa trim apmācāmajiem no Latvijas uz katru no minētajiem instrumentiem. Ermoņiku un caurspēlējamo cītaru spēles apmācāmie ar instrumentiem projekta darbības laikā tiks nodrošināti (veiksmīgas sadarbības gadījumā arī ilgāk), savukārt vijoļu un mandolīnu spēlmaņiem vēlami savi instrumenti. Mācības, kā arī apmācāmo uzturēšanās mācību sesiju laikā tiks apmaksāta no projekta līdzekļiem.
 
Dalībnieki
Priekšroka tiks dota apmācāmajiem, kas apgūtās prasmes var aktīvi izmantot un nodot tālāk (folkloras, tautas mūzikas ansambļu dalībnieki un vadītāji, skolotāji u.c.). Apmācāmie apņemas patstāvīgi trenēties instrumentu spēlē sesiju starplaikos un apgūtās prasmes demonstrēt projekta ietvaros organizētajās koncertnorisēs. Apmācāmie piekrīt, ka nodarbības un uzstāšanās tiek filmētas un fotografētas publicitātes un metodisko materiālu vajadzībām.
 
Pieteikšanās
Interesenti tiek lūgti sagatavot un līdz šī gada 17. maijam iesniegt rīkotājiem elektroniski: vai pa pastu („Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība" „Krapes", Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012) dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kurā aprakstīta pieredze saistībā ar mūziku, tautas mūziku, folkloru; resursi, kas varētu noderēt spēles prasmju apguvei; apgūto prasmju izmantošanas iespējas pēc apmācību projekta beigām. Pieteikumā lūdzu norādīt izvēlēto instrumentu (daudzstīgu kokle jeb caurspēlējamā cītara (cītarkokle), Ieviņa ermoņika; mandolīna, tradicionālā vijole).
 
Pretendenti tiks izraudzīti, pamatojoties uz viņu motivācijas vēstulēm. Pretendentiem ir vēlama iepriekšēja pieredze mūzikā vai tautas mūzikā, kā arī iespēja pēc apmācības praktiski turpināt apgūtā instrumenta spēli muzicējošā kolektīvā, mācību grupā vai kā citādi. Apmācībai izraudzītie pretendenti par līdzdalību projektā, apmācību programmā un dalību projekta pasākumos slēdz attiecīgu līgumu.
 
Sīkāka informācija par pieteikšanos un projektu kopumā, vēršoties pie projekta koordinatores Sandras Lipskas, tālr. 65055059, 26162146.