Sieviešu korim „Undīne" Dziesmu svētku skatē labi panākumi

.

Undine 8007.aprīlī tautas nama „Ozolaine" sieviešu koris „Undīne", pārstāvot novadu, piedalījās koru atlases skatē Siguldā.

Par kora dziedājumu Dziesmu svētku skatē žūrija korim piešķīra augsto I pakāpes diplomu un 40,22 punktus. Kori „Undīne" (diriģente Inese Grīnberga, kormeistare Aija Auziņa, koncertmeistars Ivars Kraucis) vērtēja žūrija šādā sastāvā: Aira Birziņa, Ivars Cinkuss, Mārtiņš Klišāns, Mārtiņš Ozoliņš un Lauris Goss.

Skatē „Undīne" izpildīja trīs latviešu tautasdziesmas no Dziesmu svētku repertuāra (divas izlozes un vienu izvēles dziesmu):
1. „Es meitiņa kā smildziņa", Jēk.Graubiņa apdarē.
2. „Vai tādēļ nedziedāju?", J.Vaivoda apdarē, solo Ilze Auziņa un Gunta Špīse.
3. „Saule auda audekliņu", A.Sējāna apdarē, solo Ilze Auziņa, koncertmeistars Ivars Kraucis.

I.Reinholce