Biedrība "Sernikon" izsludina konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

.

SernikonAtgādinām, ka publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim.
7.kārtā pieejamais publiskais finansējums 8 181,77 LVL.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.
 
Konkurss izsludināts:
1.rīcība: Pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 8 181,77 LVL (viena projekta izmaksas – līdz 4545,42 Ls)
Mērķis: Veicināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, jaunu darba vietu radīšana un esošo nodrošināšana.
 
Piedāvātie risinājumi: veļas mazgātavas, alternatīvās aprūpes centra, dušas, publiskās pirts, foto saloni, auto mazgātavas pakalpojumi, ķīmiskā tīrītavas pakalpojumi, esošo publisko pakalpojumu elektronizācija un jaunu veidošana, kā arī ar to izmantošanu saistītā aprīkojuma iegāde, u.c.
 
Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163, kā arī biedrības mājas lapā www.biedribasernikon.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
 
Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 06.01.2014. plkst.13.00, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: .
 
Kontaktinformācija: Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon" administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts: vai administratīvais vadītājs Edgars Pudzis, tālr. 26458180, e-pasts: .
 
E.Pudzis