Pabeigti esošo aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukciju projektēšanas darbi

.

ERAF lielsValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meliorprojekts" ir pabeidzis projektēšanas darbus saistībā ar projektu „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā", kas paredz Carnikavas ciema aizsargdambju un esošo sūkņu staciju rekonstrukciju.

Turpinās projektēšanas darbi pie jaunu aizsargdambju un ar to saistīto inženierbūvju skiču projektiem. Ir veikta rekonstruējamo objektu tehnisko projektu ekspertīze un saņemti minēto tehnisko projektu ekspertīzes atzinumi.

Šobrīd, pēc ekspertīžu atzinumos minēto piezīmju novēršanas, Carnikavas Būvvalde ir akceptējusi 4 rekonstruējamo aizsargdambju un sūkņu staciju tehniskos projektus. Tas nozīmē, ka ir iespējams sākt iepirkuma procedūru būvdarbu veikšanai rekonstruējamiem objektiem.

Vienlaikus ir noslēgusies procedūra saistībā ar ietekmes uz Natura 2000 teritorijas novērtēšanu publiskā apspriešana un tiek pabeigta ziņojuma sagatavošana iesniegšanai Vides pārraudzības valsts birojam pozitīva lēmuma pieņemšanai par jauno aizsargdambju un ar to saistīto inženierbūvju izbūvi.

Tāpat Carnikavas novada pašvaldība turpina risināt nekustamo īpašumu jautājumus saistībā ar jaunā aizsargdambja izbūvi Siguļos. Kopumā paredzēts, ka esošā aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukcija, kā arī jauno aizsargdambju un ar to saistīto inženierbūvju celtniecība ilgs līdz 2015. gada 15. jūnijam. Projekts „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" pilnībā tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tā pirmās kārtas izmaksas ir 1 133 309,29 latu.

ERAF visilogo

I.Slāģis