Drukāt

Atļauja publiska pasākuma rīkošanai

Pakalpojuma normatīvie akti
16.06.2005. likums "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Iesniegums: PDF WORD
Iesniegums pašvaldībā iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, pasākuma organizators iesnieguma kopiju nosūta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknim.

Iesniegumam jāpievieno:
- Līgumu kopijas ar kārtības uzturētājiem, ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību un sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus.
- Detalizētu pasākuma plānu.
- Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.
- Satiksmes organizācijas shēma (gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību).
- Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti, ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas.
- Pasākuma organizatora civiltiesiskās apdrošināšanas polisi.
- Pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskas personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
 
E-pakalpojums: www.latvija.lv
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pašvaldība iesniegumu izskata 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Nodeva par izklaides un atpūtas pasākumiem – 25 LVL.
Nodeva par svētku un sporta pasākumiem – 15 LVL.
Nodeva par piemiņas pasākumu sarīkošanu publiskās vietās netiek piemērota.
 
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās noteikta Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"
 
Maksājuma veikšanas iespējas
Internetbankā un bankās
Rekvizīti: 
Carnikavas novada dome
Stacijas iela 5, Carnikava, Latvija, LV-2163
Reģ.Nr. 90000028989
Norēķinu konti:
AS SEB banka
LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank
LV87HABA0551027004318
 
Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas)
Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava
 
Klientu apkalpošanas centrā
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava
Tālr. 67993814
Darba laiks: pirmdien 8.00 – 19.00, otrdien 8.00 – 17.00, trešdien  8.00 – 17.00,
ceturtdien 8.00 – 19.00, piektdien 8:00 – 13.30.