Drukāt

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Brīvdabas estrāde Carnikavas parkā”

.

Estrade vizualizacija 5002. februārī Carnikavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu būvniecības iecerei "Brīvdabas estrāde Carnikavas parkā". Estrāde atrodas Carnikavas parka teritorijā, Jūras ielā 3A, Carnikavā.
 
Īstenojot šo ieceri, novads iegūs iespēju paplašināt pasākumu klāstu, īstenojot dažāda veida brīvdabas koncertus un izrādes, kuru organizēšanai šobrīd nepieciešams nomāt skatuves konstrukcijas, kā arī atvieglos nozīmīgāko novada pasākumu organizēšanu.
 
Jau 2004. gadā, izstrādājot parka rekonstrukcijas projektu, tika plānota vieta brīvdabas estrādei, paredzot laukumu ar slīpētu betona segumu pie esošā dīķa parka vidusdaļā, kā arī skatītāju sēdvietas.
 
Šobrīd ES fondu darbības programmas SAM 5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros ir iespēja iegūt Eiropas fondu finansējumu estrādes izbūvei.
 
Būvniecības iecere paredz:
- izveidot apjumtu brīvdabas estrādi, kurā ietilpst skatuve 1,2 m augstumā virs zemes, koru podesti, divas slēdzamas ģērbtuves un tehniskā telpa;
- paplašināt esošo celiņu uz Zvejnieku ielas pusi ar labiekārtotu gājēju zonu, iecerēts jauns gājēju celiņš koku alejas Rietumu pusē;
- izveidot gājēju savienojuma celiņu ar margu dīķa pusē aiz estrādes;
- dejošanas laukuma daļēju vai pilnīgu rekonstrukciju;
- izbūvēt ārējos un iekšējos inženiertīklus jaunbūves darbības nodrošināšanai - elektroapgādi, vājstrāvu sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tīklus, apsardzes signalizācijas tīklus;
- izbūvēt kabeļu šahtu gaismas un skaņas operatoru pults novietnes izbūvei nākotnē, 30 – 35m attālumā no skatuves;
- projektēšanas teritorijā lietus ūdens kanalizācijas risinājumus;
- lielo esošo parka koku saglabāšanu, bet divus tiešā tuvumā esošos kokus, no kuriem viens ir neliels, bet otrs ar nokaltušu vainagu, paredzēts izcirst un aizvietot ar parka videi atbilstošiem apstādījumiem;
- vides pieejamības risinājumus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 331 un Nr. 240;
- pasākumus trokšņu līmeņa mazināšanai.
 
Būvniecības ierosinātājs: Carnikavas novada dome, reģ. Nr. 90000028989, adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, atbildīgās personas kontakttālrunis 20232807.
 
Būvprojekta izstrādātājs: SIA "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, atbildīgās personas kontakttālrunis 29469655.
 
Publiskā apspriešana notiek no 02.02.2017. līdz 02.03.2017.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 13.02.2017. plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (Nākotnes iela 1, Carnikava).
 
Informatīvie materiāli apskatāmi, aptaujas lapas un atsauksmes iesniedzamas Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) līdz 02.03.2017. Darba laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00 – 17.30, otrdien un trešdien no 8.00 – 16.30, piektdien no 8.00 – 14.30.
 
Elektroniski APTAUJAS LAPAS var lejupielādēt: ŠEIT
 
Attīstības un plānošanas nodaļa