Drukāt

Carnikavas novada pašvaldības policija

Adrese: Stacijas iela 7 (2. stāvs), Carnikava
Tālr. 67383734
Diennakts tālr. 22006686, kur zvanīt par sabiedriskās kārtības traucējumiem.
E-pasts:
Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 112
 
Carnikavas novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un līdzdarboties sabiedriskās kārtības uzturēšanā, ziņojot par novērotajiem pārkāpumiem! 
 
Aicinām ziņot par sabiedriskās kārtības traucēšanu Carnikavas novada pašvaldības policiju pa diennakts mobilo tālruni 22006686, mobilajā aplikācijā Mobio.lv, rakstot uz e-pasta adresi .

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBA ORGANIZĒŠANA LATVIJĀ IZSLUDINĀTĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ COVID-19 DĒĻ

Carnikavas pašvaldības policija strādā diennakts režīmā un nepieciešamības gadījumā var sniegt palīdzību saistībā ar ārkārtējo situāciju, t.sk. vientuļiem cilvēkiem gados, kam nepieciešama palīdzība.

Pašvaldības policija dokumentus aicina turpmāk iesniegt attālināti, izmantojot pastkasti, kas uzstādīta Stacijas ielā 7, pa labi no ieejas durvīm zem uzraksta plāksnes, kā arī pie ieejas uzstādīts namrunis (domofons), ko visu diennakti var izmantot saziņai ar pašvaldības policiju.

Aicinām ziņot par sabiedriskās kārtības traucēšanu Carnikavas novada pašvaldības policiju pa diennakts mobilo tālruni 22006686, mobilajā aplikācijā Mobio.lv, rakstot uz e-pasta adresi , vai atstājot iesniegumus uzstādītajā pastkastē.

Pašvaldības policijas pienākumi:
1. Veikt likumpārkāpumu profilaksi.
2. Sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm, vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības.
3. Apsargāt un konvojēt par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētas un arestētas personas.
4. Kontrolēt, kā tiek izpildīti Carnikavas novada domes saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un uzlikto sodu piedzīšana;
5. Savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kartības pārkāpumus, ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpuma novēršanā un pārtraukšanā;
6. Savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām, ja viņas vēršas pēc palīdzības pašvaldības policijā vai ja tiek traucēta minēto personu likumīgā darbība un apdraudēta drošība.
7. Sadarboties ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem un viņu vecākiem.
8. Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, veikt visus nepieciešamos pasākumus likumpārkāpuma novēršanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņot Valsts policijai, kā arī nodot tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu.
9. Sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ka arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgajām institūcijām.
10. Nodrošināt atrasto un pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai.
11. Nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psiho­tropās vai toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai, portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudes izdarīšanai ārstniecības iestādē, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu.
12. Uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses.
13. Novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus.
14. Apturēt transportlīdzekli un apskatīt to, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti vai viltoti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas numura zīme vai transportlīdzekļa agregātu numuri, vai nav transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību.
15. Reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kas tos izdarījušas, ka arī veiktos pasākumus.
 
Ar Carnikavas novada pašvaldības policijas NOLIKUMU var iepazīties ŠEIT.
 
Iesnieguma veidlapa par administratīvā protokola paziņojuma pārsūdzību PDF  WORD
 
 
Share on Facebook Tweet