Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Ozolu iela 49 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 23. janvāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā – 15.01.2019. plānoto mutisko izsoli par nenotikušu.