Dome aicina darbā izglītības un jaunatnes lietu speciālistu/-i

.

Dome 600Carnikavas novada dome aicina pieteikties izglītības un jaunatnes lietu speciālista amatam. Pieteikšanās līdz 2019. gada 10. decembrim.

Būtiskākie amata pienākumi:
- piedalīties Carnikavas novada jaunatnes politikas veidošanā, izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus tās koordinēšanai un īstenošanai;
- sadarbojas ar jaunatni, pārstāvēt un aizstāvēt viņu intereses, veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrības dzīvē;
- organizēt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
- nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" izpildi;
- nodrošināt novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu norisi;
- ievadīt datus un kontrolēt izglītības iestāžu savlaicīgu datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā;
- sekmēt pieaugušo mūžizglītības nodrošinājumu pašvaldības iedzīvotājiem atbilstoši darba tirgus prasībām, interesēm un vajadzībām;
- konsultēt un sniegt metodisko palīdzību izglītības iestāžu direktoru vietniekiem (vispārējā izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā);

Prasības pretendentiem:
- augstākā pedagoģiskā izglītība un ir vai tiek/tiks apgūta jaunatnes lietu speciālista mācību programma ne mazāk kā 80 akadēmisko stundu apjomā ;
- pieredze ES projektu vadīšanā/koordinēšanā, kā arī administratīvajā un/vai metodiskajā darbā izglītības jomā (2 gadi);
- zināšanas par vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzēm, tarifikāciju, mācību plāniem;
- izpratne par speciālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību;
- izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
- izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
- prasme lietot izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzes;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt;
- svešvalodu zināšanas;
- teicamas datora lietošanas prasmes.

Piedāvājam:
- Atalgojumu 1106,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
- Dinamisku, atbildīgu darbu;
- Karjeras izaugsmes iespējas.
- Sakārtotu darba vidi un atsaucīgus kolēģus.

Pieteikumā iekļaujami dokumenti:
- motivācijas vēstule;
- Curriculum Vitae (CV);
- izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: līdz 2019. gada 10. decembrim. Tālrunis uzziņām: 29389606.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim pa jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: