Carnikavas novada domē attīstības speciālista vakance

.

Domes eka 2016 800Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā attīstības speciālistu darbam Attīstības un plānošanas nodaļā.
 
Darba pienākumi nodaļā:
- atbilstoši nodaļas vadītāja norādījumam, veikt ar pašvaldības darbības stratēģijas un attīstības politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu saistītus uzdevumus, kas ietver nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu saskaņošanu ar novada interesēm un vajadzībām, sagatavot nepieciešamos labojumus, komentārus, priekšlikumus un virzīt novada viedokli;
- izstrādāt normatīvo aktu projektus par Attīstības un plānošanas nodaļas (turpmāk – nodaļa) kompetencē esošiem jautājumiem, sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem;
- pārstāvēt pašvaldību ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē citās institūcijās, starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās;
- sagatavot un iesniegt nepieciešamo informāciju, pārskatus ar politikas plānošanu saistītajām institūcijām;
- normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos organizēt politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu apspriešanu ar nozarē iesaistītajām personām;
- atbilstoši nodaļas vadītāja norādījumam, gatavot domes lēmumu projektus nodaļas kompetences jautājumos, izvērtējot novada un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentus un normatīvo regulējumu;
- sagatavot projektu pieteikumus, plānot un prognozēt projektu finansējumu un aktivitātes, pārraudzīt un vadīt apstiprinātos projektus;
- gatavot atskaites nodaļas vadītājam un cita veida dokumentāciju, kas saistās ar projektu ieviešanu;
- sagatavot pieprasījumus un atbildes citām institūcijām, koordinēt sadraudzības un sadarbības sakarus ar Latvijas Republikas pilsētām un novadiem, kā arī citām iestādēm un pašvaldībām ārvalstīs;
- veikt citus līdzīga satura pienākumus.
 
Prasības kandidātiem:
- augstākā inženierzinātņu vai sociālo, ekonomikas zinātņu izglītība (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar zināšanām pašvaldības darbā; inženierzinātņu izglītība būs uzskatāma par priekšrocību);
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- pieredze ES finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā un vadīšanā (priekšroka tiks dota pieredzei ar infrastruktūras projektu vadīšanu; vēlams arī pievienot projekta īstenotāja atsauksmi);
- spēja argumentēt un izklāstīt viedokli;
- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Pilnas slodzes darbs, vēlamais darba attiecību uzsākšanas laiks - līdz 2017.gada 15.maijam.
 
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) ar norādi „Attīstības speciālists” līdz 2017. gada 2. maijam plkst. 16.30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 67992362.