Rakstos

Drukāt

Nekustamā īpašuma nodoklis – biežāk uzdotie jautājumi

.

VZDIr iesācies jauns gads, un novadnieki ir saņēmuši pašvaldības paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) kārtējam taksācijas gadam. Publicējam atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem, ko sniedz pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa inspektore Ilga Balode.
 

- Kā šogad tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis Carnikavas novadā?
NĪN saskaņā ar domes lēmumu ir noteikts visiem vienāds – 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Tādējādi NĪN izlīdzināšana un pārejas periods, kas tika uzsākts 2007. gadā, ir noslēdzies. Tāpēc ir iespējama situācija, ka tiem iedzīvotājiem, kuri pēdējos gadus par saviem īpašumiem konstanti maksājuši neadekvāti mazas summas, tagad jāpiedzīvo NĪN pieaugums. Dzīvojamo māju palīgēkas (pirtis, šķūnīši pagrabi u.c.), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar NĪN šogad netiek apliktas. Iedzīvotājiem jāņem vēra, ka svarīgi ir sakārtot savas īpašuma tiesības Kadastra reģistrā, pretējā gadījumā var nākties maksāt NĪN par ēkām, kuras dabā neeksistē.
Arī lauksaimniecības zemes īpašniekiem ir jāmaksā NĪN 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības (izņemot gadījumus, kad Lauku atbalsta dienests noteicis 1,5% papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi). Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ja uz lauksaimniecības zemes gabala atrodas dzīvojamā mājā, tiek noteikta 1000 kvadrātmetru platība individuālās mājas uzturēšanai, un kadastrālā vērtība tai tiek aprēķināta kā apbūves zemei.

- Kam tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
NĪN atvieglojumus pašvaldība ir piešķīrusi tiem, kuriem ir trūcīgas vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statuss, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām. NĪN atvieglojumi saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2009/21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Carnikavas novadā" tiek piemēroti: pirmās grupas invalīdiem, vientuļiem otrās grupas invalīdiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, un būtiski – visām minēto kategoriju personām ir jābūt deklarētām Carnikavas novadā. NĪN atvieglojumi tiek piemēroti arī personām par zemi (vai tās daļu), kas atrodas Piejūras dabas parka dabas lieguma un dabas parka zonā.

- Kādi ir nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi?
NĪN ir jāsamaksā noteiktajā termiņā. Maksājums ir sadalīts četrās daļās, un maksāšanas termiņi ir: 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Ja vēlaties samaksāt uzreiz visu NĪN par 2014. gadu, tas jāizdara avansa veidā līdz šī gada 31. martam. Maksāšanas uzdevumā jānorāda nekustamā īpašuma personīgā konta numurs. Ja NĪN vēlaties maksāt pa daļām, tas jādara, stingri ievērojot minētos maksāšanas termiņus, pretējā gadījumā saskaņā ar likuma prasībām automātiski programmā tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu.

- Kā rīkoties, ja savlaicīgi neesmu saņēmis maksāšanas paziņojumu?
Maksāšanas paziņojums par NĪN likumā noteiktajā kārtībā katru gadu tiek izsūtīts līdz 15. februārim. Ja to kāds nav saņēmis, mēneša laikā jāvēršas pie Ilgas Balodes (tālr. 67993418, e-pasts: ), un maksāšanas paziņojums tiks izsūtīts atkārtoti. NĪN maksāšanas paziņojumu ir iespējams saņemt arī elektroniski uz savu e-pastu, piesakoties portālā www.epakalpojumi.lv vai rakstot iesniegumu Carnikavas novada domei.

- Kur var uzzināt, kā manam īpašumam noteikta kadastrālā vērtība?
To var uzzināt, sazinoties ar Valsts zemes dienestu, kas atrodas Rīgā, 11. Novembra krastmalā 31, tālr. 67038800, e-pasts: .

Share on Facebook Tweet