Rakstos

Drukāt

Sākas pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

.

Dome vasara1 800Šī gada 22. jūnijā stājās spēkā Carnikavas novada domē 21. martā apstiprinātie “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” Nr.SN/2018/3. Tie ir publicēti pašvaldības mājaslapā ŠEIT (sk., sākot no 13.lpp.), kā arī pieejami novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Saskaņā ar tiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties īpašnieki, kuriem pieder īpašumi:
Carnikavā – Ceriņu, Mežrožu, Zušu, Rožu, Garā, Mērnieku, Rūpnieku, Līču, Ziedu, Klusajā, Zvejnieku, Vecgaujas, Vēju, Lapu, Lībiešu, Gaujas, Pļavu, Brūkleņu, Dārznieku, Kalmju, Jasmīnu, Tulpju, Zeltiņu, Smilšu ielā un Liepu alejā;
Kalngalē – Ērgļu, Vālodzes, Ķīvīšu, Baložu, Cīruļu, Pūces, Dzērvju, Gulbju, Stārķu ielā;
Lilastē – Ziemeļu ielā.

Jau vēstīts, ka līdzfinansējumu var saņemt fiziskās personas – Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju īpašnieki, kas šeit deklarējuši dzīvesvietu un līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Iesniedzēja īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai, kuras īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Tiks arī pārbaudīts, vai īpašniekam nav parādu par pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Lai iegūtu līdzfinansējumu, ja nekustamais īpašums fiziskai personai pieder kopīpašumā ar juridisko personu, kopīpašniekiem jāvienojas par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to jāizdara atzīme Zemesgrāmatā. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējam līdz šī gada 31. jūlijam jāiesniedz p/a “Carnikavas Komunālserviss” pieteikums, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:
- iesniegums (aizpilda uz vietas p/a “Carnikavas Komunālserviss);
- ja tādi ir: invaliditātes vai politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); apliecinājuma kopija, ka personas apgādībā ir 1. vai 2. pakāpes radinieks, kura deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru tiek prasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu (jāuzrāda dokumentu oriģināls).;
- apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Carnikavas novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
- topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne agrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;
- zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.

Carnikavas novada pašvaldības 2018. gada budžetā līdzfinansējuma piešķiršanai šim mērķim paredzēti 18 000 eiro. 

Carnikavas Komunālserviss

Share on Facebook Tweet