Rakstos

Drukāt

Dome mutiskā izsolē pārdod virtuves iekārtas

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē par euro ar augšupejošu soli pārdod Carnikavas novada pašvaldības kustamo mantu - virtuves iekārtas, kā lietu kopību, saskaņā ar pievienoto sarakstu, ar kuru var iepazīties ŠEIT
 
Izsolāmās kustamās mantas atrašanās vieta - „Piejūras internātpamatskola", Siguļi, Carnikavas novads.
 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 22.februāra plkst. 16.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā: klātienē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00, vai nosūtot uz Carnikavas novada domes oficiālo elektroniskā pasta adresi izsoles noteikumu 7.6.punktā norādītos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
 
Izsolāmās kustamās mantas apskate tās atrašanās vietā - „Piejūras internātpamatskola", Siguļos, Carnikavas novadā - notiks 2016.gada 18.februārī no plkst. 13.00 līdz 14.00.
 
Izsole notiks 2016.gada 23.februārī plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis" telpās).
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 2464,34, tai skaitā, pievienotās vērtības nodoklis 21%. Nodrošinājums EUR 246,43 līdz reģistrācijai uz izsoli jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, nedēļas laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.
 
Tālruņi informācijai:
jautājumos par kustamās mantas izsoli – 67992362, 67993388, 29160310, jautājumos par kustamās mantas apskati tās atrašanās vietā – 29498614.